Kontakt telefoniczny
22 100 14 63

Badanie sprawozdania finansowego

– Badanie sprawozdania finansowego Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
na usługę dotyczącą badania sprawozdań finansowych Instytutu za 2017 r. zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Energii.

 1. Wprowadzenie

Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” zwany dalej Zamawiającym zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty na usługę dotyczącą badania sprawozdania finansowego Instytutu za 2017r. zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Energii.

Zamawiający informuje, iż zatwierdzenia wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonuje Ministerstwo Energii, będące organem nadzorującym Instytut.

Nazwa i adres Zamawiającego

Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” 

 1. Żelazna 87, 00-879 Warszawa 
  tel.: (22) 624-92-65
  email: instytut@orgmasz.pl

Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Instytutu Organizacji i Zarządzania
w Przemyśle „ORGMASZ” za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. oraz sporządzenie pisemnej opinii i informacji wymaganej ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089),

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu potwierdzenia spełniania  warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty:

1) posiadające uprawnienia wymienione w art. 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r.
o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089).

2) spełniające warunki określone w art. 69-73 ustawy z dnia 11 maja 2017 r.
o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089).

3) posiadające doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych – przynajmniej trzykrotne badanie i ocena sprawozdań finansowych instytutów badawczych.

4) ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

 Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
  o działalności gospodarczej
  , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
 2. Poświadczenie/zaświadczenie wystawione przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów o wpisie Wykonawcy na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (kserokopia  poświadczona za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę).
 3. Oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków określonych w art. 69-73 ustawy
  z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1089).
 4. Oświadczenie o znajomości specyfikidziałania instytutów badawczych z podaniem wykazu instytutów badawczych, w których przeprowadzone zostało badanie,
  w przeciągu 5 ostatnich lat.
 5. Informacje o wykonawcy wraz z listą podmiotów,w których wykonawca w latach poprzednich przeprowadził badanie sprawozdania finansowego wraz ze wskazaniem  kluczowego biegłego rewidenta.
 6. Potwierdzenie wykonania usługi, o której mowa w pkt.4.
 7. Wykaz osób,które będą uczestniczyć w realizacji usługi w siedzibie Zamawiającego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych
  i doświadczenia w badaniu sprawozdań finansowych podmiotów niezbędnych do wykonania usługi.
 8. Aktualna polisa, a przypadku jej braku inny aktualny dokument potwierdzający, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
 9. Dowód opłacenia składki z tytułu polisy, o której mowa w pkt.8.
 10. Harmonogram badania
 11. Projekt umowy o badanie sprawozdania

Sposób przygotowania oferty

 1. Ofertę należy sporządzić na Formularzu ofertowym – załącznik nr 1
 2. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
 4. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny, pisany w języku polskim.
 5. Wykonawca powinien umieścić ofertę w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie
  / opakowaniu.
 6. Kopertę/opakowanie należy adresować na Zamawiającego adres: Instytut Organizacji 
  i Zarządzenia w Przemyśle „ORGMASZ”, ul. Żelazna 87, 01-879 Warszawa
  ,
  z zaznaczeniem: „Badanie sprawozdania finansowego Instytutu Organizacji
  i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ”  za rok 2017 – oferta
  ”.
 7. Miejsce i termin składania ofert:

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją „Badanie sprawozdania finansowego Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ”  za rok 2017 – oferta”. należy przesłać pocztą na adres: ul. Żelazna 87, 01-879 Warszawa (decyduje data wpływu do Instytutu) lub złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu( nr pokoju 203 – II piętro)
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 września 2017 roku.

Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

Zamawiający informuje, iż zatwierdzenia wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonuje Ministerstwo Energii, będące organem nadzorującym Instytut.

Sposób powiadomienia wykonawców o wyborze oferty

Zamawiający zawiadomi uczestników postępowania pisemnie. Ponadto zamieści wybór oferty na stronie internetowej www.orgmasz.pl oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego.

Inne informacje związane z zapytaniem ofertowym:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru
  oferty nie podając przyczyny.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
 3. Z wybranym podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego umowę zawiera Dyrektor badanej jednostki.
 4. Wymagany termin płatności minimum 30 dniod daty dostarczenia faktury.
 5. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy zamawiający na wniosek organu nadzorującego może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 6. Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym dostępne jest w siedzibie Zamawiającego,
  w miejscu publicznie dostępnym tj. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego
  (II piętro).
 7. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.orgmasz.pl

Załączniki do zapytania :

 1. Oferta – załącznik nr1
 2. Oświadczenia –załącznik nr 2
 3. Wykaz usług – załącznik nr 3
 4. Wzór umowy –załącznik nr 4