Kontakt telefoniczny
22 100 14 63

Zaproszenie do składania artykułów do numeru tematycznego „Zarządzanie różnorodnością – wyzwania dla Polski i świata” czasopisma naukowego „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”

Zapraszamy Państwa do składania artykułów do specjalnego numeru czasopisma naukowego Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, którego tematem przewodnim będzie zarządzanie różnorodnością – wyzwania dla Polski i świata. Oczekujemy na artykuły z zakresu ekonomii, zarządzania oraz nauk społecznych, w języku polskim i angielskim. Przesłane artykuły muszą spełniać wymogi dla Autorów, przedstawione na stronie czasopisma: http://www.orgmasz.pl/wydawnictwo/#

Z punktu widzenia zmian przynajmniej części ustalonych prawidłowości czy teorii dotyczących zarządzania takie zjawiska i procesy, będące swoistym signum temporis – globalizacja, rozwój technologii, społeczeństwo informacyjne są istotne. Zmiany demograficzne, ewolucja kulturowa, powszechne migracje, rynki wschodzące, rozwój technologii, usieciowienie grają i będą nadal odgrywać ważną rolę w tworzeniu coraz bardziej skomplikowanego środowiska w jakim przychodzi funkcjonować organizacjom. Rozważania na temat różnorodności kapitału ludzkiego w organizacji i zarządzania nim prowadzone są od wielu lat w literaturze przedmiotu, co znajduje odzwierciedlenie w licznych opracowania naukowych.

Artykuły mogą dotyczyć następujących zagadnień:

  • ogólne zagadnienia różnorodności i zarządzania nią;
  • uwarunkowania rozwoju różnorodności zasobów ludzkich;
  • polityka i zarządzanie zróżnicowanymi zasobami ludzkimi w organizacji;
  • modele biznesowe w kontekście różnorodności w miejscu pracy;
  • motywacja i motywowanie zróżnicowanych zasobów ludzkich w organizacji;
  • badanie potrzeb zróżnicowanych zasobów ludzkich;
  • zarządzanie wiekiem w organizacji;
  • społeczna odpowiedzialność a zarządzanie różnorodnością w organizacji;
  • internacjonalizacja a zarządzanie różnorodnością;
  • zarządzanie międzykulturowe w organizacji.

W planowanym numerze Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa preferowane będą artykuły bazujące na wynikach badań naukowych oraz przedstawiające koncepcje rozwiązań
w zakresie zarządzania różnorodnością w organizacji. Autorów zainteresowanych publikacją prosimy o przesyłanie artykułów drogą elektroniczną na adres eiop@orgmasz.pl oraz elwira.gross-golacka@orgmasz.pl w terminie do dnia 10 października 2018 roku z zaznaczeniem, że są do numeru tematycznego.

Podstawą do przyjęcia artykułów do publikacji są recenzje wykonywane w systemie podwójnie ślepej recenzji. Numer tematyczny ukaże się w III kwartale 2018 roku. Publikacja
zamieszczona w EIOP daje 12 punktów.

dr Elwira Gross-Gołacka
Redaktor prowadzący tom od strony merytorycznej
Za-ca Redaktora Naczelnego EIOP

Numer specjalny – „Zarządzanie różnorodnością – wyzwania dla Polski i świata”