Kontakt telefoniczny
22 100 14 63

Analizy ekonomiczne

Instytut realizuje analizy ekonomiczne za pomocą:

  • Analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa – umożliwiającej ustalenie stanu finansowego oraz perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa,
  • Studium wykonalności wraz z wnioskami o finansowanie projektów – obejmującymi: analizę techniczną i technologiczną, analizę finansową i analizę wrażliwości, analizę ekonomiczną – analizę wydatków i korzyści oraz efektywności kosztowej, analizę administracyjno-organizacyjną, analizę ryzyka i niepewności w projektach inwestycyjnych, raport o oddziaływaniu na środowisko, analizę alternatywnych wariantów (opcji),
  • Biznesplanu przedsiębiorstwa – składającego się z części opisowej oraz części ekonomiczno-finansowej, na którą składają się m.in.: przyjęte założenia metodyczne, rachunek wyników wraz z zestawieniami analitycznymi, przepływy pieniężne, bilans, NVP, IRR, MIRR, okres zwrotu, wskaźniki, analiza wrażliwości, analiza scenariuszowa, komentarze i interpretacje wniosków.

Każde zlecenie jest traktowane indywidualnie, a celem nadrzędnym jest satysfakcja klienta, na którą składają się: profesjonalna kadra, krótkie terminy realizacji zlecenia, elastyczność w dostosowaniu do potrzeb klienta.