Kontakt telefoniczny
22 100 14 63

Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznych badań lekarskich

Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” informuje, iż niniejsze zapytanie ofertowe zostało unieważnione.

Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” zaprasza do złożenia oferty

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznych badań lekarskich (okresowych i kontrolnych) pracowników Instytutu  i badań wstępnych osób przyjmowanych do pracy w Instytucie oraz wydawanie orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy lub o przeciwwskazaniach zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Oferent musi być wpisany do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.).

 Ofertę stanowi wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy (załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego).

Oferent może złożyć ofertę na własnym formularzu, którego treść musi być zgodna z treścią zawartą w załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Planowany termin realizacji zamówienia od 01.11.2017 r. na czas nieokreślony

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści  Zapytania Ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający umieszcza treść wyjaśnienia na swojej stronie internetowej.

Termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, Żelazna 87, II p. pokój 203, Sekretariat Instytutu, do dnia 31.10.2017 r. do godziny 13:30.

Składanie oferty – jeden z wybranych z poniższych sposobów:

  • osobiście
  • pocztą, na adres Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, Żelazna 87, 00-879 Warszawa (liczy się data wpływu do siedziby Instytutu)
  • drogą elektroniczną, na adres: instytut@orgmasz.pl

w przypadku złożenia oferty w sposób podany w pkt 3 Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Oferenta potwierdzenia w formie pisemnej treści złożonej oferty.

Jedynym kryterium oceny ofert, będzie cena, a najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która przedstawi najniższą całkowitą cenę realizacji niniejszego zamówienia. Cena całkowita ma być przedstawiona liczbowo w złotych polskich, do dwóch miejsc po przecinku, ma zawierać w sobie wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i ma być niezmienna przez cały czas realizacji zamówienia.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Oferentów, ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz zamieści informację o wyborze na swojej stronie internetowej.

 Osoba wyznaczona do kontaktowania się z Oferentami:

Dorota Szymańska –tel. kom.791 037 220, tel. 22 624 92 65.

 Projekt umowy, która zostanie podpisana z wybranym Oferentem, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania.

 Załączniki do niniejszego Zapytania Ofertowego: