Kontakt telefoniczny
22 100 14 63

KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA

Dyrektor Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ – Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ w Warszawie

ogłasza konkurs otwarty

na stanowisko LIDERA OBSZARU – adiunkta


1. Wymagania formalne:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymogi:

 1. posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych;
 2. posiada dobrą znajomość języka angielskiego (innego języka obcego);
 3. posiada nieposzlakowaną opinię;
 4. nie była skazana za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 5. korzysta z pełni praw publicznych;
 6. posiada doświadczenie w zakresie nauk ekonomicznych, w tym: w realizacji projektów i prowadzeniu wieloprzekrojowych analiz z wykorzystaniem jakościowych i ilościowych metod badawczych.


2. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:
List motywacyjny.

Życiorys naukowy i zawodowy wraz z danymi kontaktowymi.

Odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora.

Spis publikacji i osiągnięć w działalności naukowo-badawczej.

Kopie 3 wybranych najważniejszych publikacji.

Inne materiały lub informacje mogące mieć znaczenie w konkursie.

Oświadczenia jak pkt. 4.

Oświadczenie o spełnieniu wymagań formalnych w konkursie.


3. Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w siedzibie Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ – Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ,  ul. Żelazna 87, Warszawa, w  pok. 504, V p., w godz. 9:00-15:00, lub drogą elektroniczną na adres: instytut@orgmasz.pl, do 12 lipca 2019 r.


4. Prosimy o następujące oświadczenia:

 1. Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawczą ŁUKASIEWICZ – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”

albo oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawczą ŁUKASIEWICZ – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji i przyszłych procesów rekrutacji”

 2. Oświadczenie:

Oświadczam, iż zostałem/am poinformowana/y że:

 • Administrator danych i kontakt do niego: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, ul. Żelazna 87, 00-879, Warszawa; e-mail:  instytut@orgmasz.pl, tel: 22 100 14 63
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy.
 • Podstawa prawna: Art. 22ust. 1 i 4 ustawy Kodeks Pracy i przepisów wykonawczych do tej ustawy w zakresie określonym w tych aktach prawnych, na podstawie wyrażonej zgody w pozostałym zakresie.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy.
 • Kandydat posiada prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Kandydat ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie jest stosowane profilowanie.

Podanie przez Kandydata danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

5. Informacje dodatkowe

Postępowanie konkursowe przeprowadza komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Instytutu. Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne komisja przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 12 lipca 2019 r. Kwalifikacje wyłonionego przez komisję konkursową kandydata opiniuje Rada Naukowa Instytutu. Zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku nastąpi w terminie uzgodnionym przez Strony. O wyniku konkursu kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub listową na adres podany w dokumentacji przedłożonej do konkursu.

Instytut zastrzega sobie prawo  do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata.