Kontakt telefoniczny
22 100 14 63

Ogłoszenie na wybór biegłego rewidenta

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ z siedzibą w Warszawie
przy ul. Żelaznej 87

ZAPRASZA UPRAWNIONE PODMIOTY
DO SKŁADANIA PISEMNYCH OFERT NA PRZEPROWADZENIE

badania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019

 1. Oferta powinna zawierać:
 1. Podstawowe informacje o oferencie, w tym w formie prowadzenia działalności, dotychczasowym doświadczeniu, liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów, proponowanym składzie zespołu prowadzącego badanie;
 • Wyciąg z rejestru Polskiej Izby Biegłych Rewidentów o wpisaniu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;
 • Kopię obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firmy audytorskiej;
 • Oświadczenie zarówno firmy audytorskiej (oferenta), jak i biegłego rewidenta mającego przeprowadzić badanie, o niezależności od badanej jednostki;
 • Oświadczenia zarówno firmy audytorskiej, jak i biegłego rewidenta o znajomości specyfiki działania instytutów badawczych, z podaniem wykazu instytutów badawczych, w których przeprowadzał badanie w ostatnich 5 latach;
 • Projekt umowy o badanie sprawozdania.

Niezbędnym warunkiem jest, aby w projekcie umowy znalazły się następujące elementy:

 1. Dodatkowy warunek dotyczący przeprowadzenia metodą pełną badania przychodów ze sprzedaży usług badawczo-rozwojowych (PKWiU 72)- informacje z przeprowadzenia takiego badania powinna znaleźć się w sprawozdaniu biegłego rewidenta
 • Wyraźny zapis mówiący o ponoszeniu przez firmę audytorską odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody poniesione przez jednostkę w wyniku jej działalności,
 • Klauzula gwarantująca wyznaczenie do przeprowadzenia badania biegłego rewidenta, który zna specyfikę działania instytutów badawczych, w tym zasady rozliczania środków publicznych,
 • Warunki płatności uzgodnione w taki sposób, aby ostatnia rata w wysokości 20-30% uiszczana była po zatwierdzeniu sprawozdania przez Ministra Energii,
 • Termin wykonania badania umożliwiający złożenie sprawozdania w Ministerstwie Energii do dnia 30 czerwca 2019 r.

Oferent powinien umieścić ofertę w kopercie lub nieprzeźroczystym opakowaniu  zamkniętym w sposób trwały.  Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ

Ul. Żelazna 87

00-879 Warszawa

Oferta na: „PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ–INSTYTUTU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA W PRZEMYŚLE ORGMASZ ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 MARCA 2019 ROKU”

Na kopercie powinna widnieć nazwa, adres Wykonawcy. Ofertę należy dostarczyć do Sekretariatu Instytutu, do dnia  17.05.2019 r. do godz. 10:00.

 1. Osoby upoważnione do kontaktu

W sprawie zamówienia należy kontaktować się z  Panią Magdalena Kocikowska, email: magdalena.kocikowska@orgmasz.pl

 1. Inne postanowienia
 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji zaoferowanej ceny, przez Wykonawcę którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchylać będzie się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę, która uzyskała najwyższą ilość punktów w kryteriach oceny ofert z spośród pozostałych ofert, bez dokonania ponownej oceny ofert.
 3. W przypadku gdy w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie nie zostanie złożona żadna ważna oferta, Zamawiający unieważni postępowanie.
 4. Od rozstrzygnięcia niniejszego postępowania (wyboru oferty, odrzucenia oferty, unieważnienia postępowania) nie przysługuje odwołanie.