Ogłoszenia

 

Zapytanie ofertowe 

- Badanie sprawozdania finansowego  Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
na usługę dotyczącą badania sprawozdań finansowych Instytutu za 2017 r. zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Energii.  

 1. Wprowadzenie

Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” zwany dalej Zamawiającym zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty na usługę dotyczącą badania sprawozdania finansowego Instytutu za 2017r. zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Energii.

Zamawiający informuje, iż zatwierdzenia wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonuje Ministerstwo Energii, będące organem nadzorującym Instytut.

Nazwa i adres Zamawiającego

Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” 

ul. Żelazna 87, 00-879 Warszawa 
tel.: (22) 624-92-65 
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Instytutu Organizacji i Zarządzania
w Przemyśle „ORGMASZ” za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. oraz sporządzenie pisemnej opinii i informacji wymaganej ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089),

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu potwierdzenia spełniania  warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty:

1) posiadające uprawnienia wymienione w art. 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r.
o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089).

2) spełniające warunki określone w art. 69-73 ustawy z dnia 11 maja 2017 r.
o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089).

3) posiadające doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych - przynajmniej trzykrotne badanie i ocena sprawozdań finansowych instytutów badawczych.

4) ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

 Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
  o działalności gospodarczej
  , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
 2. Poświadczenie/zaświadczenie wystawione przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów o wpisie Wykonawcy na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (kserokopia  poświadczona za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę).
 3. Oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków określonych w art. 69-73 ustawy
  z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1089).
 4. Oświadczenie o znajomości specyfiki działania instytutów badawczych z podaniem wykazu instytutów badawczych, w których przeprowadzone zostało badanie,
  w przeciągu 5 ostatnich lat.
 5. Informacje o wykonawcy wraz z listą podmiotów,w których wykonawca w latach poprzednich przeprowadził badanie sprawozdania finansowego wraz ze wskazaniem  kluczowego biegłego rewidenta.
 6. Potwierdzenie wykonania usługi, o której mowa w pkt.4.
 7. Wykaz osób,które będą uczestniczyć w realizacji usługi w siedzibie Zamawiającego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych
  i doświadczenia w badaniu sprawozdań finansowych podmiotów niezbędnych do wykonania usługi.
 8. Aktualna polisa, a przypadku jej braku inny aktualny dokument potwierdzający, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
 9. Dowód opłacenia składkiz tytułu polisy, o której mowa w pkt.8.
 10. Harmonogrambadania
 11. Projekt umowyo badanie sprawozdania

Sposób przygotowania oferty

 1. Ofertę należy sporządzić na Formularzu ofertowym – załącznik nr 1
 2. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
 4. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny, pisany w języku polskim.
 5. Wykonawca powinien umieścić ofertę w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie
  / opakowaniu.
 6. Kopertę/opakowanie należy adresować na Zamawiającego adres: Instytut Organizacji
  i Zarządzenia w Przemyśle „ORGMASZ”, ul. Żelazna 87, 01-879 Warszawa
  ,
  z zaznaczeniem: „Badanie sprawozdania finansowego Instytutu Organizacji
  i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ”  za rok 2017 – oferta
  ”.
 7. Miejsce i termin składania ofert:

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją „Badanie sprawozdania finansowego Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ”  za rok 2017 – oferta”. należy przesłać pocztą na adres: ul. Żelazna 87, 01-879 Warszawa (decyduje data wpływu do Instytutu) lub złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu( nr pokoju 203 – II piętro)
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 września 2017 roku.

 Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

Zamawiający informuje, iż zatwierdzenia wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonuje Ministerstwo Energii, będące organem nadzorującym Instytut.

Sposób powiadomienia wykonawców o wyborze oferty

Zamawiający zawiadomi uczestników postępowania pisemnie. Ponadto zamieści wybór oferty na stronie internetowej www.orgmasz.pl oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego.

Inne informacje związane z zapytaniem ofertowym:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru 
  oferty nie podając przyczyny.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
 3. Z wybranym podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego umowę zawiera Dyrektor badanej jednostki.
 4. Wymagany termin płatności minimum 30 dni od daty dostarczenia faktury.
 5. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy zamawiający na wniosek organu nadzorującego może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 6. Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym dostępne jest w siedzibie Zamawiającego,
  w miejscu publicznie dostępnym tj. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego
  (II piętro).
 7. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.orgmasz.pl

Załączniki do zapytania :

 1. Oferta - załącznik nr
 2. Oświadczenia – załącznik nr 2
 3. Wykaz usług – załącznik nr 3
 4. Wzór umowy – załącznik nr 4

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” zaprasza do złożenia oferty 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznych badań lekarskich (okresowych i kontrolnych) pracowników Instytutu  i badań wstępnych osób przyjmowanych do pracy w Instytucie oraz wydawanie orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy lub o przeciwwskazaniach zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy.

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

 Oferent musi być wpisany do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.).

 Ofertę stanowi wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy (załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego).

 Oferent może złożyć ofertę na własnym formularzu, którego treść musi być zgodna z treścią zawartą w załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

 Planowany termin realizacji zamówienia od 01.11.2017 r. na czas nieokreślony

 Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści  Zapytania Ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający umieszcza treść wyjaśnienia na swojej stronie internetowej.

 Termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, Żelazna 87, II p. pokój 203, Sekretariat Instytutu, do dnia 31.10.2017 r. do godziny 13:30.

 Składanie oferty – jeden z wybranych z poniższych sposobów:

 • osobiście
 • pocztą, na adres Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, Żelazna 87, 00-879 Warszawa (liczy się data wpływu do siedziby Instytutu)
 • drogą elektroniczną, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 w przypadku złożenia oferty w sposób podany w pkt 3 Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Oferenta potwierdzenia w formie pisemnej treści złożonej oferty.

Jedynym kryterium oceny ofert, będzie cena, a najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która przedstawi najniższą całkowitą cenę realizacji niniejszego zamówienia. Cena całkowita ma być przedstawiona liczbowo w złotych polskich, do dwóch miejsc po przecinku, ma zawierać w sobie wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i ma być niezmienna przez cały czas realizacji zamówienia.

 O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Oferentów, ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz zamieści informację o wyborze na swojej stronie internetowej.

 Osoba wyznaczona do kontaktowania się z Oferentami:

Dorota Szymańska –tel. kom.791 037 220, tel. 22 624 92 65.

 Projekt umowy, która zostanie podpisana z wybranym Oferentem, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania.

 Załączniki do niniejszego Zapytania Ofertowego:

 


 

UWAGA!

Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle
„ORGMASZ”
z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 87

odwołuje

 pisemny publiczny przetarg prowadzony  w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r.

w sprawie zasad organizowania 

przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. Nr 97 poz.443 ze zm.) na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
położonej 
w Warszawie przy ul. Żelaznej 87. 

Odwołanie dotyczy przetargu, który miał datę składania ofert 8 września 2017 r.  

            


 

Informacja w sprawie unieważnienia pisemnego przetargu prowadzonego w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia  od przetargu (Dz. U. nr 97 poz. 443 ze zm.) na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Żelaznej 87. 

 

III.

 

DYREKTOR 

INSTYTUTU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA W PRZEMYŚLE „ORGMASZ” 

działając na podstawie art. 43 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. nr 96, poz. 618 z późn. zm.) oraz § 10 Statutu

 

ogłasza konkurs na dwa stanowiska pracownika naukowego: Profesora nadzwyczajnego

Kandydaci przystępujący do konkursu musza posiadać nieposzlakowaną opinię, wyróżniać się wysokim stopniem etyki zawodowej i zasad moralnych oraz posiadać wymagane kwalifikacje: 

 • stopień dr hab. w dziedzinie nauk ekonomicznych lub technicznych
 • znaczący dorobek naukowy potwierdzony wysoko punktowanymi publikacjami, także w języku angielskim
 • doświadczenie w działalności dydaktycznej, w tym kierowaniu rozwojem młodych pracowników naukowych (promotorstwo prac doktorskich)
 • doświadczenie w działalności badawczej, w tym na stanowiskach kierowników projektów z odpowiedzialnością za wydatkowanie środków publicznych
 • doświadczenie we współpracy z przedsiębiorcami
 • doświadczenie we współpracy międzynarodowej z organizacjami naukowymi i     badawczymi

 

 Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty: 

 • Podanie o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego
 • CV i kwestionariusz naukowy
 • Autoreferat o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku naukowego i dydaktycznego.
 • Wykaz publikacji (z liczbą punktów), zrealizowanych projektów i grantów badawczych, ważnych referatów konferencyjnych, a także innych osiągnięć.
 • Łączna liczba cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji, bez autocytowań oraz indeks H, zgodnie ze standardem Narodowego Centrum Nauki (preferowane źródło: Web of Science lub Publish or Perish)
 • Kopię dyplomu doktora habilitowanego
 • Opinia o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym (w formie recenzji)
 • Program zamierzeń naukowych i badawczych kandydata na przyszłym stanowisku (przedstawić planowane badania do wykorzystania przez IOiZwP „ORGMASZ”)
 • Pozostałe dokumenty:
  • oświadczenie stwierdzające, że Instytut będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
  • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
  • oświadczenie o poddaniu się procedurze weryfikacji na dopuszczenie do dokumentów chronionych,
  • oświadczenie o gotowości złożenia deklaracji bezstronności i poufności,
  • oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w konkursie.

 Proponowane warunki zatrudnienia  

 1. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy zgodnie z art. 129
 2. Zatrudnienie w IOiZwP „ORGMASZ” jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
 3. Warunki wynagrodzenia obejmują składnik stały z tytułu zatrudnienia na stanowisku pracownika naukowego – zgodnie z ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy
  o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw oraz ewentualne dodatki zadaniowe i premie z tytułu funkcji pełnionych w zespołach zadaniowych powołanych przez Dyrektora Instytutu zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym.

Terminy 

Oferty na Konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego” do dnia 31.07.2017 roku na adres: Instytut Organizacji Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, ul. Żelazna 87, 00-879 Warszawa lub osobiście w Sekretariacie Instytutu – pok. 204, 2 pięto w godz. od 9.00 do 16.00. 

Dla dokumentów przesłanych drogą pocztową za datę wpływu przyjmuje się datę dostarczenia przesyłki do Sekretariatu Instytutu. 

Informacje dotyczące konkursu można uzyskać od p. Aleksandry Olechowskiej pod nr tel. 601-616-553, bądź adresem mailowym Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenia niekompletne, nie spełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu został ustalony na dzień 31.08 2017 r., z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia ogłoszenia wyników rozstrzygnięcia konkursu. 

Pozytywny wynik konkursu dla kandydatów nie jest równoznaczny z nawiązaniem z nim stosunku pracy z Instytutem Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” w Warszawie. Ostateczną decyzję podejmie Dyrektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Naukowej. Instytut zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Dokumenty osób nieprzyjętych zostaną zniszczone. 

Uwaga: Instytut nie zapewnia mieszkania

  

IV. 

 

DYREKTOR

INSTYTUTU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA W PRZEMYŚLE „ORGMASZ”

działając na podstawie art. 43 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. nr 96, poz. 618 z późn. zm.) oraz § 10 Statutu Instytutu

ogłasza konkurs na dwa stanowiska pracownika naukowego: asystenta

 

Kandydaci przystępujący do konkursu muszą posiadać nieposzlakowaną opinię, wyróżniać się wysokim stopniem etyki zawodowej i zasad moralnych oraz posiadać wymagane kwalifikacje:

 • ukończenie studiów magisterskich w dziedzinie nauk ekonomicznych lub technicznych
 • dorobek naukowy potwierdzony publikacjami
 • doświadczenie w działalności badawczej
 • doświadczenie we współpracy z przedsiębiorstwami

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

 • Podanie o zatrudnienie na stanowisku asystenta
 • CV i kwestionariusz naukowy
 • Autoreferat o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku naukowego
 • Wykaz publikacji (z liczbą punktów), zrealizowanych projektów i grantów badawczych, ważnych referatów konferencyjnych, a także innych osiągnięć.
 • Kopię dyplomu
 • Program zamierzeń naukowych i badawczych kandydata na przyszłym stanowisku (przedstawić planowane badania do wykorzystania przez IOiZwP „ORGMASZ”
 • Pozostałe dokumenty:
 • oświadczenie stwierdzające, że Instytut będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkurs, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
 • oświadczenie o poddaniu się procedurze weryfikacji na dopuszczenie do dokumentów chronionych,
 • oświadczenie o gotowości złożenia deklaracji bezstronności i poufności,
 • oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w konkursie.

Proponowane warunki zatrudnienia

 1. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy zgodnie z art. 129 kp.
 2. Zatrudnienie w IOiZwP „ORGMASZ” jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
 3. Warunki wynagrodzenia obejmują składnik stały z tytułu zatrudnienia na stanowisku pracownika naukowego – zgodnie z ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy
  o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw oraz ewentualne dodatki zadaniowe i premie z tytułu funkcji pełnionych w zespołach zadaniowych powołanych przez Dyrektora Instytutu zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym.

Terminy

Oferty na Konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko asystenta” do dnia 31.07.2017 roku
na adres: Instytut Organizacji Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, ul. Żelazna 87, 00-879 Warszawa -  lub osobiście w Sekretariacie Instytutu – pok. 204, 2 pięto w godz. od 9.00 do 15.30

Dla dokumentów przesłanych drogą pocztową za datę wpływu przyjmuje się datę dostarczenia przesyłki do Sekretariatu Instytutu.

Zgłoszenia niekompletne, nie spełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Termin rozstrzygnięcia konkursu został ustalony na dzień 31.08 2017 r., z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia ogłoszenia wyników rozstrzygnięcia konkursu.

Informacje dotyczące konkursu można uzyskać od p. Aleksandry Olechowskiej pod nr tel. 601-616-553, bądź adresem mailowym Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Pozytywny wynik konkursu dla kandydatów nie jest równoznaczny z nawiązaniem z nim stosunku pracy z Instytutem Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” w Warszawie. Ostateczną decyzję podejmie Dyrektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Naukowej.

 Instytut zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Dokumenty osób nieprzyjętych zostaną zniszczone. 

Uwaga: Instytut nie zapewnia mieszkania

 


 

 

  V.

 

Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle

„ORGMASZ
z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 87

zaprasza do składania ofert

w pisemnym publicznym przetargu prowadzonym w trybie rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania
przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe
oraz warunków odstąpienia od przetargu ( Dz. U. Nr 97 poz.443 ze zm.)
na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej
w Warszawie przy ul. Żelaznej 87

 1. Sprzedawca i Prowadzący przetarg

Sprzedawcą jest Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” z siedzibą w Warszawie ul. Żelazna 87, 00-879 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000098349,  miejscem przetargu i składania ofert jest siedziba Sprzedawcy. Prowadzącym przetarg jest Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” Nr 08/2017  z dnia 27 kwietnia 2017 r.

 1. Przedmiot sprzedaży:

Prawo użytkowania wieczystego gruntu (wraz z prawem własności budynku przeznaczonego na cele biurowe, o powierzchni użytkowej 1 842 m ²),  stanowiącego nieruchomość składającą się z działki zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Żelaznej 87, oznaczonej numerem ewidencyjnym 13 z obrębu 6-01-01 o powierzchni 657 m².

Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA4M/00161460/3.

W Dziale IV księgi wieczystej nr WA4M/00161460/3 wpisano: hipotekę umowną na kwotę:1 272 266,15 zł oraz cztery hipoteki umowne na kwoty po 200 000 zł

Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Żelaznej część północna A na podstawie Uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy Nr LXXXV/2214/2014 z dnia 3 lipca 2014 r. ( Dz. Urz.Woj. Maz  z dnia 15 lipca 2014 r., poz. 6891). Przedmiotowa nieruchomość jest położona w tym planie na terenie oznaczonym symbolem 1B UMW- teren usług i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

 1. Opis nieruchomości:

Sprzedający jest wieczystym użytkownikiem gruntu opisanego w pkt  2, stanowiącego własność Miasta Stołecznego Warszawy oraz właścicielem posadowionego na przedmiotowym gruncie  budynku przeznaczonego na cele biurowe.  Nieruchomość  usytuowana jest   przy skrzyżowaniu  ul. Żelaznej  z  ul. Ogrodową w pobliżu skrzyżowania  ul. Żelaznej z Al. Solidarności.  W otoczeniu  nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa z usługami w parterze, zabudowa biurowa i usługowa.

Od strony zachodniej  nieruchomość przylega do terenu szkoły. 

 Posadowiony na gruncie, 7-kondygnacyjny budynek biurowy,  o powierzchni użytkowej 1 842 m² wybudowany został w 1977 r.,  w technologii  tradycyjnej.  Budynek jest podpiwniczony
z garażem w części podziemnej. Powierzchnia zabudowy garażu wykracza od strony zachodniej poza granice działki  ewidencyjnej nr 13 i  usytuowana jest w granicach działki ew. nr 12.

Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Żelaznej część północna A na podstawie Uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy Nr LXXXV/2214/2014 z dnia 3 lipca 2014 r. ( Dz. Urz.Woj. Maz  z dnia 15 lipca 2014 r., poz. 6891). Przedmiotowa nieruchomość jest położona w tym planie na terenie oznaczonym symbolem 1B UMW- teren usług i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

 1. Cena wywoławcza:

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi netto: 10 500 000,00 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy złotych).

Cena netto zostanie powiększona o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług VAT.

 1. Warunki uczestnictwa w przetargu, wadium :

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty kupna prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz dowodu wpłaty wadium w formie pieniężnej w wysokości 10 % ceny wywoławczej w wysokości 1 050 000 zł (słownie: milion pięćdziesiąt tysięcy  złotych) na rachunek Instytutu (nr 16 1130 1017 0020 1021 0220 0001) w terminie do dnia 20 czerwca 2017 r. z dopiskiem „ wadium ofertowe dla nieruchomości”.

Za datę wpływu wadium uważa się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta zostanie wybrana, będzie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.

Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy w razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, którego ofertę wybrano lub gdy żaden z oferentów nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

 1. Zawartość oferty:

Oferta powinna być złożona w formie pisemnej i powinna zawierać następujące dane i dokumenty z zachowaniem ich kolejności w ofercie:

 • datę sporządzenia oferty,
 • imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i status prawny oferenta,
 • oznaczenie nieruchomości, z podaniem numeru ewidencyjnego działki i numeru Księgi Wieczystej,
 • oferowaną cenę - cyfrowo i słownie (nie niższą niż cena wywoławcza),
 • podpis oferenta lub innej osoby upoważnionej do reprezentacji oferenta,

Do oferty powinny być dołączone następujące dokumenty:

 • dowód wpłaty wadium,
 • aktualne, wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą złożenia oferty dokumenty identyfikujące podmiot składający ofertę ( zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wypis z KRS, kopię zaświadczeń o nadaniu numeru NIP oraz REGON, a w przypadku osób fizycznych numer PESEL,
 • oryginał sporządzonego w formie aktu notarialnego pełnomocnictwa w przypadku umocowania pełnomocnika do sporządzenia oferty lub/i zawarcia umowy wraz z kopią dowodu osobistego pełnomocnika,
 • oświadczenie o zapoznaniu się, ze stanem faktycznym, technicznym i prawnym przedmiotu sprzedaży,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu określonymi w zaproszeniu do składania ofert, Regulaminie przetargu, a także ich akceptacji bez zastrzeżeń,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu wynikającymi z ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz.U. z 2012 r. poz. 1224 ), a także akceptacji ich bez zastrzeżeń,
 • oświadczenie, że oferent nie jest cudzoziemcem, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1380 ), a w przeciwnym wypadku zobowiązanie cudzoziemca, że w razie gdy jego oferta zostanie przyjęta jest on zobowiązany do uzyskania w terminie 60 dni od otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty, pozwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych w trybie ww. ustawy na zakup nieruchomości,
 • dokument potwierdzający uzyskanie stosownej zgody na dokonanie określonej czynności prawnej jeżeli przepis prawa statut, umowa spółki akt założycielski przedsiębiorcy itp. wymaga zgody właściwego organu,
 • oświadczenie o zobowiązaniu się oferenta do pokrycia wszystkich kosztów przeniesienia praw do sprzedawanych nieruchomości oraz ewentualnych kosztów podziału geodezyjnego nieruchomości, wytyczenia granic itp.,
 • wskazanie rachunku bankowego oferenta, na który należy zwrócić wadium,
 • imię i nazwisko oraz dane teleadresowe osoby odpowiedzialnej za sporządzenie oferty i upoważnionej do kontaktów w sprawie niniejszego przetargu (telefon, faks, e-mail).

Każdy dokument składający się na ofertę powinien być podpisany przez oferenta lub osobę upoważnioną do reprezentacji oferenta, kopie dokumentów powinny być potwierdzone „ za zgodność z oryginałem” przez oferenta lub osobę (osoby) upoważnione do reprezentacji oferenta.

 1. Informacje szczegółowe o przetargu:

Zaproszenie do składania ofert, Regulamin przetargu, i wzory oświadczeń o których mowa w pkt. 6 zostały opublikowane na stronie internetowej Instytutu www.orgmasz.pl

 • Składanie ofert:

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg - nieruchomość przy ul. Żelaznej 87 w Warszawie” należy składać w siedzibie Sprzedawcy (adres siedziby: 00-879 Warszawa, ul. Żelazna 87), w Sekretariacie - pokój nr 203., w terminie do dnia 21 czerwca 2017 r. do godz. 12.00 lub przesłać na adres Instytutu listem poleconym lub kurierem (liczy się data otrzymania przesyłki przez Sprzedawcę).

Zmiany w złożonej ofercie lub jej wycofania oferent może dokonać tylko przed upływem terminu składania ofert, w trybie przewidzianym dla składania ofert.

 • Termin przetargu:

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się 22 czerwca 2017 r. o godz. 11.00 w sali nr 203 w siedzibie Instytutu w Warszawie, przy ul. Żelaznej 87.

Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej jest oferowana cena, nie niższa niż cena wywoławcza.

Jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę Instytut zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub kontynuowania przetargu w formie licytacji między tymi uczestnikami w dodatkowym terminie. Nadto Instytut zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny, a także unieważnienia przetargu, jeżeli osoba lub firma wyłoniona w przetargu jako nabywca prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym w zawiadomieniu terminie i miejscu w celu podpisania umowy sprzedaży.

O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie drogą pocztową.

Okres związania ofertą wynosi 180 dni licząc od dnia otwarcia ofert.

 1. Zawarcie umowy

1. Z osobą która złożyła najkorzystniejszą ofertę na zakup prawa użytkowania wieczystego  będącej przedmiotem przetargu nieruchomości zostanie zawarta umowa przedwstępna przeniesienia prawa użytkowania wieczystego w formie aktu notarialnego pod warunkiem dostarczenia przez kupującego w  gwarancji bankowej w terminie 30 dni od daty wyboru jego oferty. O terminie i miejscu zawarcia przedwstępnej umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie w ciągu 7 dni od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty. Wybór notariusza sporządzającego ww. umowę należy do Sprzedawcy.

 1. Do zawarcia umowy sprzedaży niezbędne jest uzyskanie zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polski właściwego w trybie przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2017 r. poz.2259).

3. O terminie i miejscu zawarcia warunkowej umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie w ciągu 7 dni od dnia zawarcie umowy przedwstępnej przeniesienia prawa użytkowania wieczystego w formie aktu notarialnego.  Wybór notariusza sporządzającego ww. umowę należy do Sprzedawcy.

4. W przypadku, gdy najkorzystniejszą ofertę złożył cudzoziemiec w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców z dnia 24 marca 1920 r. [Dz. U. z 2014 r. poz.1380] zawarcie umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nastąpi pod warunkiem uzyskania w terminie 60 dni od otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty, zgody ministra właściwego do spraw wewnętrznych w trybie nin. ustawy.

5. W przypadku uzyskania zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polski, do przejścia nabytego prawa na nabywcę konieczne będzie dodatkowe porozumienie stron w formie aktu notarialnego tj. umowa przeniesienia prawa użytkowania wieczystego. Koszty wynikające z aktów notarialnych ponosi nabywca. O terminie i miejscu zawarcia umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie w ciągu 7 dni od daty uzyskania zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polski.. Wybór notariusza sporządzającego ww. umowę należy do Sprzedawcy.

6. Środki pieniężne przeznaczone na rozliczenie transakcji będą zablokowane na odrębnym rachunku bankowym - Rachunku Escrow. Wybór banku prowadzącego Rachunek Escrow należy do Sprzedawcy.

7. Warunkiem podpisania umowy przenoszącej użytkowanie wieczyste jest wpłata przez wybranego oferenta na rachunek bankowy- Rachunek Escrow pełnej kwoty ceny nabycia na 5 dni przed terminem podpisania tej umowy. Niedopełnienie tego obowiązku uprawnia Komisje przetargową do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kolejnym oferentom oferującym najwyższą cenę.

8. Niewpłacenie, przez wybranego oferenta, na rachunek bankowy- Rachunek Escrow pełnej kwoty nabycia w terminie określonym w ust. 7 będzie uznane za odstąpienie od zawarcia umowy i będzie skutkowało utratą wadium wpłaconego przez wybranego oferenta.

9. Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży, w tym koszty notarialne i opłat sądowych, ponosi nabywca.

10. Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi w terminie 6 miesięcy po zapłaceniu ceny nabycia.

 1. Informacje o nieruchomości:

Informacje na temat nieruchomości, miejsca i terminu oględzin oraz zapoznania się z jej stanem oraz dokumentacją, jak również informacje na temat warunków przetargu można uzyskać od przedstawicieli Instytutu – adw. Marcina Klaus oraz Magdaleny Kocikowskiej, pod numerem telefonu (22) 624 92 65 -  oraz adresem e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Nieruchomości można oglądać w terminie od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 19 czerwca 2017 r., po uprzednim uzgodnieniu z osobą wskazaną do kontaktów powyżej.

 

Lista załączników:

Zaproszenie

Regulamin Przetargu

- Oświadczenie nr 1 

- Oświadczenie nr 2 

 


 

Informacja dotycząca ogłoszenia wyników konkursu na członków Rady Naukowej Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ" spośród pracowników naukowych i badawczo-technicznych

Informacja dotycząca wyników w sprawie zapytania ofertowego nr 2/2017.

Ogłoszenie wyników w sprawie zapytania ofertowego nr 1/2017. 

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu na stanowiska naukowe Instytutu Profesora nadzwyczajnego oraz Adiunkta zostaje przedłużony do dnia 30 czerwca 2017 r.   

 

VI.

 

DYREKTOR 

 INSTYTUTU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA W PRZEMYŚLE „ORGMASZ”   

działając na podstawie art. 43 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. nr 96, poz. 618 z późn. zm.) oraz § 10 Statutu  

ogłasza konkurs na dwa stanowiska pracownika naukowego: Profesora nadzwyczajnego

 

                     I. Kandydaci przystępujący do konkursu musza posiadać nieposzlakowaną opinię, wyróżniać się wysokim stopniem etyki zawodowej i zasad moralnych oraz posiadać wymagane kwalifikacje:  

 • stopień dr hab. w dziedzinie nauk ekonomicznych lub technicznych
 • znaczący dorobek naukowy potwierdzony wysoko punktowanymi publikacjami, także w języku angielskim
 • doświadczenie w działalności dydaktycznej, w tym kierowaniu rozwojem młodych pracowników naukowych (promotorstwo prac doktorskich)
 • doświadczenie w działalności badawczej, w tym na stanowiskach kierowników projektów z odpowiedzialnością za wydatkowanie środków publicznych
 • doświadczenie we współpracy z przedsiębiorcami
 • doświadczenie we współpracy międzynarodowej z organizacjami naukowymi i badawczym

            II. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:  
 • Podanie o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego
 • CV i kwestionariusz naukowy
 • Autoreferat o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku naukowego i dydaktycznego.
 • Wykaz publikacji (z liczbą punktów), zrealizowanych projektów i grantów badawczych, ważnych referatów konferencyjnych, a także innych osiągnięć.
 • Łączna liczba cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji, bez autocytowań oraz indeks H, zgodnie ze standardem Narodowego Centrum Nauki (preferowane źródło: Web of Science lub Publish or Perish)
 • Kopię dyplomu doktora habilitowanego
 • Opinia o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym (w formie recenzji)
 • Program zamierzeń naukowych i badawczych kandydata na przyszłym stanowisku (przedstawić planowane badania do wykorzystania przez IOiZwP „ORGMASZ”)
 • Pozostałe dokumenty:
  • oświadczenie stwierdzające, że Instytut będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
  • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
  • oświadczenie o poddaniu się procedurze weryfikacji na dopuszczenie do dokumentów chronionych,
  • oświadczenie o gotowości złożenia deklaracji bezstronności i poufności,
  • oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w konkursie.

   III
   . Proponowane warunki zatrudnienia 

   Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy zgodnie z art. 129 Kp.Zatrudnienie w IOiZwP „ORGMASZ” jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Warunki wynagrodzenia obejmują składnik stały z tytułu zatrudnienia na stanowisku pracownika naukowego – zgodnie z ustawą z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ewentualne dodatki zadaniowe i premie z tytułu funkcji pełnionych w zespołach zadaniowych powołanych przez Dyrektora Instytutu zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym

    IV
   . Złożenie dokumentów 

   Oferty na Konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego”
   do dnia 15 maja 2017 r.
   na adres: Instytut Organizacji Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, ul. Żelazna 87, 00-879 Warszawa - lub osobiście w Sekretariacie Instytutu – pok. 204, 2 pięto w godz. od 9.00 do 15.30.

   Dla dokumentów przesłanych drogą pocztową za datę wpływu przyjmuje się datę dostarczenia przesyłki do Sekretariatu Instytutu.  

                    Zgłoszenia niekompletne, nie spełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.  

                    V. Rozstrzygniecie konkursu: 31 maja 2017 r. 

 

Pozytywny wynik konkursu dla kandydatów nie jest równoznaczny z nawiązaniem z nim stosunku pracy z Instytutem Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” w Warszawie. Ostateczną decyzję podejmie Dyrektor po zapoznaniu się ze  stanowiskiem Rady Naukowej. 

 Instytut zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Dokumenty osób nieprzyjętych zostaną zniszczone.  

 Uwaga: Instytut nie zapewnia mieszkania

 

VII.

DYREKTOR 

INSTYTUTU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA W PRZEMYŚLE „ORGMASZ”

działając na podstawie art. 43 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. nr 96, poz. 618 z późn. zm.) oraz § 10 Statutu 

ogłasza konkurs na dwa stanowiska pracownika naukowego: adiunkt

                      I. Kandydaci przystępujący do konkursu musza posiadać nieposzlakowaną opinię, wyróżniać się wysokim stopniem etyki zawodowej i zasad moralnych oraz posiadać wymagane kwalifikacje: 

 • stopień naukowy dr w dziedzinie nauk ekonomicznych lub technicznych
 • znaczący dorobek naukowy potwierdzony wysoko punktowanymi publikacjami, także w języku angielskim
 • doświadczenie w działalności dydaktycznej, w tym kierowaniu rozwojem młodych pracowników naukowych (promotorstwo prac doktorskich)
 • doświadczenie w działalności badawczej, w tym na stanowiskach kierowników projektów z odpowiedzialnością za wydatkowanie środków publicznych
 • doświadczenie we współpracy z przedsiębiorcami
 • doświadczenie we współpracy międzynarodowej z organizacjami naukowymi i badawczymi

             II. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty: 
 • Podanie o zatrudnienie na stanowisku adiunkta
 • CV i kwestionariusz naukowy
 • Autoreferat o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku naukowego i dydaktycznego.
 • Wykaz publikacji (z liczbą punktów), zrealizowanych projektów i grantów badawczych, ważnych referatów konferencyjnych, a także innych osiągnięć.
 • Łączna liczba cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji, bez autocytowań oraz indeks H, zgodnie ze standardem Narodowego Centrum Nauki (preferowane źródło: Web of Science lub Publish or Perish)
 • Kopię dyplomu
 • Opinia o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym (w formie recenzji)
 • Program zamierzeń naukowych i badawczych kandydata na przyszłym stanowisku (przedstawić planowane badania do wykorzystania przez IOiZwP „ORGMASZ”
 • Pozostałe dokumenty:
  • oświadczenie stwierdzające, że Instytut będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
  • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
  • oświadczenie o poddaniu się procedurze weryfikacji na dopuszczenie do dokumentów chronionych,
  • oświadczenie o gotowości złożenia deklaracji bezstronności i poufności,
  • oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w konkursie.

   III. Proponowane warunki zatrudnienia 
 1. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy zgodnie z art. 129 Kp.
 2. Zatrudnienie w IOiZwP „ORGMASZ” jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
 3. Warunki wynagrodzenia obejmują składnik stały z tytułu zatrudnienia na stanowisku pracownika naukowego – zgodnie z ustawą z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ewentualne dodatki zadaniowe i premie z tytułu funkcji pełnionych w zespołach zadaniowych powołanych przez Dyrektora Instytutu zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym. 

                   IV. Zgłoszenia 

        Oferty na Konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko adiunkta” 
        do dnia 15 maja 2017 r.
        na adres: Instytut Organizacji Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, ul. Żelazna 87, 00-879 Warszawa -  lub osobiście w Sekretariacie Instytutu – pok. 204, 2 pięto w godz. od 9.00 do 15.30 

       Dla dokumentów przesłanych drogą pocztową za datę wpływu przyjmuje się datę dostarczenia przesyłki do Sekretariatu Instytutu. 

        Zgłoszenia niekompletne, nie spełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. 

                  V. Rozstrzygniecie konkursu: 31 maja 2017 r.   

Pozytywny wynik konkursu dla kandydatów nie jest równoznaczny z nawiązaniem z nim stosunku pracy z Instytutem Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” w Warszawie. Ostateczną decyzję podejmie Dyrektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Naukowej. 

Instytut zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Dokumenty osób nieprzyjętych zostaną zniszczone. 

 

Uwaga: Instytut nie zapewnia mieszkania 


Archiwalne:

Zapytanie ofertowe nr 2/2017  

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku świadczenia obsługi prawnej na rzecz Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”

 

 

 1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie stałej obsługi prawnej na rzecz Instytutu we wszystkich kwestiach prawnych jakie wynikają z prowadzonej działalności. 

 

Przez obsługę prawną strony rozumieją doradztwo i zastępstwo w obrocie prawnym, a w szczególności udzielanie porad prawnych i konsultacji – osobiście, telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej; sporządzenie opinii prawnych o interpelacji aktów prawnych; opiniowanie (okresowe sporządzanie) wewnętrznych aktów prawnych i regulacji jednostki; przygotowanie bądź opiniowanie pod względem formalno-prawnym zawieranych umów lub w przypadkach wskazanych opracowywanie projektów umów w tym umów w zakresie ustawy prawo zamówień publicznych; przygotowywanie decyzji w postępowaniach prowadzonych przez zamawiającego; pomoc w zakresie przedsądowej, sądowej oraz egzekucyjnej windykacji należności, zastępstwo prawne w postępowaniach sądowych (cywilnych oraz karnych), arbitrażowych, administracyjnych, podatkowych, kontrolnych oraz w postępowaniu egzekucyjnym. Usługa obejmuje również przejęcie przez Oferenta spraw w toku. 

 

Wykonawca zapewni możliwość bieżącego kontaktu we wszystkie dni robocze w godz. od 8:00 - 15:30 (telefonicznego, pocztą elektroniczną oraz osobistego), tak aby możliwe było przekazywanie korespondencji i zamówień na realizację terminowych czynności prawnych.

 

 1. Wymagany termin realizacji usługi: od dnia 01.05.2017 r. do 31.12.2017 r. tj. przez okres 9 miesięcy.
 2. Miejsce wykonywania usługi: 

 

 • Siedziba Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” ul. Żelazna 87, 00-879 Warszawa
 • W każdym innym miejscu, które jest przeznaczone do realizacji konkretnych zadań. 

 

 1. Zaoferowana cena oferty musi uwzględniać wszystkie wyszczególnione powyżej warunki. Płatność za świadczone usługi następować będzie w cyklach miesięcznych, po wystawieniu faktury przez Wykonawcę do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu świadczonej usługi. Termin płatności: 14 dni.
 2. Oferta winna zawierać następujące dokumenty:
  1. dokument potwierdzający wpis na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych lub Okręgowej Izby Adwokackiej,
  2. dokument potwierdzający co najmniej 2 letnie doświadczenie w świadczeniu obsługi prawnej dla jednostek o tożsamym profilu, co jednostka składająca zapytanie ofertowe ,
  3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument uprawniający do prowadzenia działalności w zakresie przedmiotu zamówienia (kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem),
  4. wypełniony i podpisany formularz ofertowy (wzór w załączeniu – Załącznik nr 1),
  5. zaakceptowany projekt umowy (Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania).
 3. Oferta powinna być podpisana przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta. Umocowanie do złożenia ofert winno być dołączone do oferty o ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.
 4. Oferty należy składać w sekretariacie Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” do dnia 20.03.2016 r. do godziny 12:00 w kopertach z dopiskiem – „Oferta na świadczenie usług prawnych”, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 5. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 23 marca 2017 r.
 6. Kryterium wyboru stanowi cena 100%. Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie się uchylał od podpisania umowy w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego – Zamawiający wybierze ofertę sklasyfikowaną jako następną według ceny (jeśli cena oferty kolejnej nie będzie wyższa od kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia). W przypadku, gdy zostaną złożone dwie oferty o równych a zarazem najniższych cenach Wykonawcy, którzy złożyli te oferty zostaną poproszeni o złożenie ofert dodatkowych z ceną nie wyższą od zaoferowanej w ofercie podstawowej – do skutecznego rozstrzygnięcia postępowania. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa, której projekt stanowi załącznik do niniejszego zapytania.
 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dopuszczalna jest zmiana sposobu i podmiotu spełnienia świadczenia przed zawarciem umowy, na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili wystąpienia z zapytaniem ofertowym w trybie rozeznania rynku, wyboru najkorzystniejszej oferty lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
 8. Osoby upoważnione do kontaktu z oferentami: Dorota Szymańska tel. 22-624-92-65 / Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 9.  ZAŁĄCZNIKI 

   Wzór formularza ofertowego - zał nr 1

   Wzór umowy - zał. nr 2  

 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2017

 

  ZAMAWIAJĄCY 

 

Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”

 

ul. Żelazna 87, 01-879 Warszawa

 

NIP: 525-000-82-93, REGON: 0000 40 347, KRS: 0000098349

 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa określenia wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku usytuowanego na tym gruncie dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności banku oraz dla potrzeb sprzedaży.

 

 Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego: 

 

Wycena nieruchomości gruntowej o pow. 657 m² zabudowana budynkiem biurowym VII kondygnacyjnym klasy C o powierzchni użytkowej 1842 m², usytuowana u zbiegu ulic Żelazna i Ogrodowa w Warszawie

 

W celu realizacji zamówienia Zamawiający udostępni możliwość dokonania wyceny.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawców

 

 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Termin wykonania przedmiotu do 15 kwietnia 2017 r. 

 

 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

  Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 

 

  Oferta powinna być: 

 

            - opatrzona pieczątką firmową, 

 

            - posiadać datę sporządzenia, 

 

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, osobę do kontaktu, numer NIP, 

 

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę. 

 

 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź poczty tradycyjnej, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Żelazna 87, 01-879 Warszawa do dnia 20 marca 2017 r. do godz. 13.00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
 2. Decyduje data wpływu ofert do siedziby Instytutu – tj. oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane. 
 3. Ocena ofert zostanie  dokonana  w dniu  21 marca 2017 r., a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony poprzez informację zamieszoną na stronie internetowej pod adresem www.orgmasz.pl oraz za pośrednictwem poczty e-mailowej.
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.orgmasz.pl 

 

 OCENA OFERT 

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

 

 Cena 100% 

 

 INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

 O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem informacji zamieszczonej na stronie internetowej znajdującej się pod adresem www.orgmasz.pl oraz za pośrednictwem poczty e-mailowej. 

 

 DODATKOWE INFORMACJE 

 

  Dodatkowych informacji udziela Dorota Szymańska pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22-624-92-65 

 

 ZAŁĄCZNIKI 

 

 Wzór formularza ofertowego - zał. nr 1

 

 Zapytanie ofertowe   

 

 

 


Zamówienie na usługę całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia

Data zamieszczenia: 16.12.2016

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. 1) NAZWA i ADRES: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, ul. Żelazna 87,

00-879 Warszawa, woj. mazowieckie, tel.:  22 624 92 65

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. 1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie na usługę całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia.
 2. 1.2) Rodzaj zamówienia: usługi
 3. 1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, ogłasza zamówienie na usługę całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia, znajdujących się w pomieszczeniach Zamawiającego przy ul. Żelaznej 87 w Warszawie. Budynek to 7 kondygnacji (około 1840 m2) z garażem naziemnym i podziemnym. W budynku założony jest monitoring oraz system alarmowy.
 4. 1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.
 5. 1.5) Czy dopuszcza się złożenie ofert częściowej: nie.
 6. 1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 7. 2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2017

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 1. 1) ZALICZKI
 2. 2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 3. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję, na działalności gospodarcza w zakresie usług ochrony osób i mienia

 1. 3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek wiedzy i doświadczenia będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonywał lub wykonuje ( (w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert) usługi bezpośredniej stałej ochrony fizycznej obiektu publicznego

 1. 3.3) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będzie potwierdzony jeżeli wykonawca wykaże, ze dysponuje co najmniej 3 osobami będącymi kwalifikowanymi pracownikami ochrony fizycznej, posiadającymi co najmniej roczne doświadczenie.

 1. 3.4)Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek będzie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia oraz nie zalega z płatnościami wobec ZUS oraz US.

 1. 4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIAH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST.1 USTAWY
 2. 4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu należy przedłożyć:
 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • oświadczenia, ze osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, ze wykonawca jes ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
 1. 4.2) W zakresie potwierdzenia niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 1. 4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 1. 4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 1. 4.3.2)
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 1. 6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty nie wymienione w pkt. III.4) albo w pkt III.5)

Referencje z ostatnich dwóch lat prowadzenia działalności

SEKCJA IV PROCEDURA

 1. 1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 2. I.I) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 3. 2) KRYTERIA OCENY OFERT
 4. 2.1) Kryteria oceny ofert: 2/3 najniższa cena, 1/3 merytoryczna jakość oferty 
 5. 3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 6. 4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.orgmasz.pl/ogloszenia.html

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, ul. Żelazna 87, 00-879 Warszawa, pokój 203,. II piętro.

 1. 4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.12.2016, godzina 14:00, miejsce: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, ul. Żelazna 87, 00-879 Warszawa, pokój 203,. II piętro.
 2. 4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 3. 4.6) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlagających zwrotowi, środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu m(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Informacje na temat specyfikacji Warunków Zamówienia.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, ogłasza zamówienie na usługę całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia, znajdujących się w pomieszczeniach Zamawiającego przy ul. Żelaznej 87 w Warszawie. Budynek to 7 kondygnacji (około 1840 m2) z garażem naziemnym i podziemnym. W budynku założony jest monitoring oraz system alarmowy.

1) Szczegóły zapytania:

 • ochrona i dyżur sprawowany przez jednego agenta (brak wymogu licencji agenta ochrony) w systemie 24 h,
 • przyjęcia dokumentacji, korespondencji i wyposażenia portierni oraz odbieranie i łączenie telefonów,
 • wykonywanie powierzonych zadań w jednolitym ubraniu służbowym,
 • szczegółowe prowadzenie dokumentacji znajdującej się na portierni,
 • wydawanie kluczy do pomieszczeń biurowych i magazynów (prowadzenie księgi wejść/ wyjść),
 • utrzymywanie czystości portierni,
 • alarmowanie odpowiednich służb o sytuacji losowej (np. pożar)
 • przeciwdziałanie kradzieżom z włamaniem, niszczeniu lub uszkadzaniu mienia objętego ochroną,
 • sprawdzania stanu wszelkich zewnętrznych zamknięć, zabezpieczeń i plomb,
 • dokonywanie systematycznych obchodów chronionego obiektu także w godzinach nocnych (budynek jest czynny w godzinach 06:00- 22:00), w godzinach nocnych dostęp do budynku mają najemcy i osoby upoważnione przez Dyrektora Instytutu),
 • wzywanie osób do opuszczenia obiektu w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na ternie chronionego obiektu,
 • dołożenie należytej staranności w ujęciu osób stwarzających w sposób bezpośredni zagrożenie dla chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji,
 • kierowanie ruchem osób (gości) do odpowiednich osób,
 • udzielanie informacji osobom trzecim, w zakresie przysługujących kompetencji,
 • podejmowanie działań mających na celu udaremnienie przedostania się na teren obiektu osób niepowołanych i nieuprawnionych,
 • zatrzymywanie osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia w celu niezwłocznego przekazania tych osób Policji,
 • ścisłej współpracy z przedstawicielami wyznaczonymi ze strony „ORGMASZ”,
 • posiadania znajomości obsługi urządzeń sygnalizacyjnych zainstalowanych na portierni,
 • posiadać znajomość rozlokowania głównego wyłącznika energii elektrycznej, hydrantów oraz sprzętu przeciwpożarowego,
 • niedopuszczenie, aby na teren obiektu dostała się osoba będąca pod wpływem alkoholu, lub innego środka odurzającego,
 • przestrzegania zasad należytego zachowania się podczas dyżuru i dbałości o wygląd zewnętrzny oraz o mienie znajdujące się na terenie chronionym,
 • w okresie zimowym odśnieżanie (tylko w nagłych, jednostkowych sytuacjach) chodnika przed budynkiem,
 • natychmiastowego informowania o zaistniałych nieprawidłowościach.

2) Wymagania dla Agencji Ochrony:

 • minimum dwuletnie doświadczenie w ochronie obiektów publicznych,
 • posiadanie wymaganych kompetencji i zezwoleń,
 • niezaleganie z płatnościami wobec ZUS i US,
 • referencje z ostatnich dwóch lat prowadzenia działalności.

 

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia, jak również informacje na temat warunków oferty można uzyskać od przedstawiciela Instytutu – Pana Andrzeja Zadrożnego

pod nr telefonu +48 22 624 92 65 bądź 693-384-636 oraz adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 

 

 

 

INSTYTUT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA W PRZEMYŚLE
"ORGMASZ”
z siedzibą Warszawie przy ul. Żelaznej 87
zaprasza do składania ofert

 

w trybie § 29 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu ( Dz. U.  Nr 97 poz.443 ze zm.)

 

na sprzedaż
dwóch modułów mobilnego urządzenia laboratoryjnego do uzyskiwania energii cieplnej i elektrycznej z mineralizacji paliw alternatywnych i odpadów metodą quasipyrolizy niskotemperaturowej tj.: katalizatora oraz komory.

 

 1.  Sprzedawca i Prowadzący przetarg

 

Sprzedawcą i Prowadzącym przetarg jest Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 87, 00-879 Warszawa, zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod nr 0000098349 (dalej - „Instytut”). Miejscem składania ofert jest siedziba Sprzedawcy.

 

 1. Przedmiot sprzedaży:

 

Przedmiotem sprzedaży są dwa moduły mobilnego urządzenia laboratoryjnego do uzyskiwania energii cieplnej i elektrycznej z mineralizacji paliw alternatywnych i odpadów metodą quasipyrolizy niskotemperaturowej tj.: katalizatora oraz komory.

 

 1. Warunki uczestnictwa:

 

Warunkiem udziału jest złożenie pisemnej oferty kupna wszystkich bądź poszczególnych modułów.

 

 1. Zawartość oferty:

 

Oferta powinna być złożona w formie pisemnej i powinna zawierać następujące dane i dokumenty z zachowaniem ich kolejności w ofercie:

 

 1. datę sporządzenia oferty,
 2. imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i status prawny oferenta,
 3.  podpis oferenta lub innej osoby reprezentującej oferenta,
 4. oferowaną cenę - cyfrowo i słownie (nie niższą niż cena wywoławcza),
 5. podpis oferenta lub innej osoby reprezentującej oferenta, 

 

Do oferty powinny być dołączone następujące dokumenty:

 

 6. aktualne wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą złożenia oferty dokumenty identyfikujące podmiot składający ofertę (zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub  wypis z KRS, kopię zaświadczeń o nadaniu numeru NIP oraz REGON, a w przypadku osób fizycznych numer PESEL),

 

 7. oryginał pełnomocnictwa w przypadku umocowania pełnomocnika do sporządzenia oferty lub/i  zawarcia umowy wraz z kopią dowodu osobistego pełnomocnika,

 

 8. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym, technicznym i prawnym przedmiotu sprzedaży,

 

 9. oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami oferty określonymi w Zaproszeniu do składania ofert, a także akceptacji bez zastrzeżeń,

 

10. oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami oferty wynikającymi z ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (D.U. Nr 106 poz. 493 z późniejszymi zm.) i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

 

 11. dokument potwierdzający uzyskanie stosownej zgody na dokonanie określonej czynności prawnej jeżeli przepis prawa statut, umowa spółki akt założycielski przedsiębiorcy, itp. wymaga zgody właściwego organu,

 

 12. imię i nazwisko oraz dane teleadresowe osoby odpowiedzialnej za sporządzenie oferty
i upoważnionej do kontaktów w sprawie niniejszego zaproszenia (telefon, faks, e-mail).

 

Każdy dokument składający się na ofertę powinien być podpisany przez oferenta lub osobę upoważnioną do reprezentacji oferenta, kopie dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez oferenta lub osobę (osoby) upoważnione do reprezentacji oferenta.

 

 1. Informacje szczegółowe:

 

Zaproszenie do składania ofert oraz wzory oświadczeń o których mowa w pkt 5 zostały opublikowane na stronie internetowej Instytutu – www.orgmasz.pl

 

1) Składanie ofert:

 

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta – ( przedmiot sprzedaży)” należy składać w siedzibie Instytutu (adres siedziby: 00-879 Warszawa, ul. Żelazna 87), pokój nr 203 w terminie do dnia 14 października 2016  r. o godz. 12.00  lub przesłać na adres Instytutu listem poleconym lub kurierem (liczy się chwila otrzymania przesyłki przez Instytut). Zmiany w złożonej ofercie lub jej wycofania oferent może dokonać tylko przed upływem terminu składania ofert, w trybie przewidzianym dla składania ofert.

 

2) Termin:

 

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14 października 2016  r. o godz. 15.00  w sali nr 203 w siedzibie Instytutu w Warszawie ul. Żelazna 87.

 

Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej jest oferowana cena.

 

Jeżeli uczestnicy zaoferowali tę samą cenę Instytut zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub kontynuowania przetargu w formie licytacji między tymi uczestnikami w dodatkowym terminie. Nadto Instytut zastrzega sobie prawo odwołania oferty bez podania przyczyny, zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert, unieważnienia w całości lub części bez podania przyczyny, a także unieważnienia, jeżeli osoba lub firma wyłoniona przez Komisję jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym w zawiadomieniu terminie i miejscu w celu podpisania umowy sprzedaży.

 

O wynikach oferenci zostaną powiadomieni pisemnie drogą pocztową.

 

Okres związania ofertą wynosi 90 dni licząc od dnia otwarcia ofert.

 

 1. Zawarcie umowy:
 2. Informacje o przedmiocie sprzedaży:

 

 1. O terminie i miejscu zawarcia umowy nabywca zostanie powiadomiony pisemnie w ciągu 7 dni od daty uzyskania zgody Ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.
 2. Wydanie przedmiotu sprzedaży oraz dokumentacji dotyczącej przedmiotu sprzedaży nastąpi w terminie 7 dni po zapłaceniu ceny nabycia.

 

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży, miejsca i terminu oględzin oraz zapoznania się z jej stanem oraz dokumentacją, jak również informacje na temat warunków oferty można uzyskać od przedstawiciela Instytutu – Magdalena Kocikowska,
pod nr telefonu +48 22 624 92 65, adresem: www.orgmasz.pl oraz adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Przedmiot sprzedaży można oglądać w terminie od dnia 23 września 2016 r. do dnia 7 października 2016 r., po uprzednim uzgodnieniu z osobą wskazaną do kontaktów powyżej.

Regulamin konkursu - załącznik nr 1

 

 

Z uwagi na omyłkę pisarską w pkt. 2 i 3 niniejszego zapytania ofertowego zostaje ono anulowane.


Zapytanie ofertowe
- Badanie sprawozdania finansowego  Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”

 

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2016 r.

 1. Wprowadzenie

Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” zwany dalej Zamawiającym zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty na usługę dotyczącą badania sprawozdań finansowych Instytutu za 2016r. zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Rozwoju.  

Zamawiający informuje, iż zatwierdzenia wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonuje Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych Ministerstwa Rozwoju.1

Nazwa i adres Zamawiającego:

Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” 

ul. Żelazna 87, 01-879 Warszawa
tel.: (22) 624-92-65
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nazwa i opis przedmiotu zamówienia:

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” za rok obrotowy 2016 obejmujący okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Instytutu.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu potwierdzenia spełniania  warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty:

1) posiadające uprawnienia wymienione w art. 47 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r. Nr 77, poz. 649),

2) spełniające warunki określone w art. 56 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r. Nr 77, poz. 649

3) posiadające doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych - przynajmniej trzykrotne badanie i ocena sprawozdań finansowych podmiotów leczniczych (samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej) posiadających w swej strukturze wielospecjalistyczny szpital o przynajmniej 10 oddziałach (w tym dwa oddziały zabiegowe),

4) ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
    spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Poświadczenie/zaświadczenie wystawione przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów o wpisie Wykonawcy na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (kserokopia  poświadczona za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę).

Oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków określonych w art. 56 ustawy z dnia 7.05.2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym ( Dz. U. z 2009 r. nr 77, poz. 649). Oświadczenie o znajomości specyfiki działania instytutów badawczych z podaniem wykazu instytutów badawczych, w których przeprowadzone zostało badanie, w przeciągu 5 ostatnich lat.

Informacje o wykonawcy wraz z listą podmiotów, w których wykonawca w latach poprzednich przeprowadził badanie sprawozdania finansowego wraz ze wskazaniem  kluczowego biegłego rewidenta.

Potwierdzenie wykonania usługi, o której mowa w pkt.4.

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji usługi w siedzibie Zamawiającego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia w badaniu sprawozdań finansowych podmiotów niezbędnych do wykonania usługi.

Oświadczenie w zakresie doświadczenia kluczowego biegłego rewidenta w badaniu sprawozdań finansowych.

Aktualna polisa, a przypadku jej braku inny aktualny dokument potwierdzający, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Dowód opłacenia składki z tytułu polisy, o której mowa w pkt.8.

Harmonogram badania

Projekt umowy o badanie sprawozdania

Sposób przygotowania oferty

 1. Ofertę należy sporządzić na Formularzu ofertowym – załącznik nr 1
 2. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, w formie pisemnej pod rygorem
    nieważności.
 3. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
 4. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny, pisany w języku polskim.
 5. Wykonawca powinien umieścić ofertę w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu.
 6. Kopertę/opakowanie należy adresować na Zamawiającego adres: Instytut Organizacji i Zarządzenia w Przemyśle „ORGMASZ”, ul. Żelazna 87, 01-879 Warszawa, z zaznaczeniem: „Badanie sprawozdania finansowego Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ”  za rok 2016 – oferta”.
 7. Miejsce i termin składania ofert:

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją Badanie sprawozdania finansowego Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ”  za rok 2016 – oferta”. należy przesłać pocztą na adres: ul. Żelazna 87, 01-879 Warszawa (decyduje data wpływu do Instytutu) lub złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu( nr pokoju 204 – II piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2016 roku do godziny 15.00.

Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie najniższa cena.

Sposób powiadomienia wykonawców o wyborze oferty

Zamawiający zawiadomi uczestników postępowania pisemnie. Ponadto zamieści wybór oferty na stronie internetowej www.orgmasz.pl oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego.

 1. Inne informacje związane z zapytaniem ofertowym:
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru
  oferty nie podając przyczyny.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
 4. Z wybranym podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego umowę zawiera Dyrektor badanej jednostki.
 5.   Wymagany termin płatności minimum 30 dni od daty dostarczenia faktury.
 6.   Wymagany termin realizacji zamówienia: od zawarcia umowy do końca miesiąca marzec 2017 r.
 7. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 8. Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym dostępne jest w siedzibie Zamawiającego, w miejscu publicznie dostępnym tj. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego (II piętro).
 9. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.orgmasz.pl

Wszelkich informacji udziela:

1. W zakresie przedmiotu zamówienia oraz zapytania ofertowego :

Samodzielny Księgowy Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”  -
Alicja Dylewska, nr tel.: 601-616-553

 1. Załączniki do zapytania :
 2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 3. oświadczenie – załącznik nr 2
 4. Wykaz usług – załącznik nr 3
 5. Wzór umowy – załącznik nr 4


 

DYREKTOR

INSTYTUTU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA W PRZEMYŚLE „ORGMASZ”

działając na podstawie art. 43 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. nr 96, poz. 618 z późn. zm.) oraz § 10 Statutu

ogłasza konkurs na dwa stanowiska pracownika naukowego: adiunkta

 

 I. Kandydaci przystępujący do konkursu musza posiadać nieposzlakowaną opinię, wyróżniać się wysokim stopniem etyki zawodowej i zasad moralnych oraz posiadać wymagane kwalifikacje:

 • stopień naukowy dr w dziedzinie nauk ekonomicznych lub technicznych
 • znaczący dorobek naukowy potwierdzony wysoko punktowanymi publikacjami, także w języku angielskim
 • doświadczenie w działalności dydaktycznej, w tym kierowaniu rozwojem młodych pracowników naukowych (promotorstwo prac doktorskich)
 • doświadczenie w działalności badawczej, w tym na stanowiskach kierowników projektów z odpowiedzialnością za wydatkowanie środków publicznych
 • doświadczenie we współpracy z przedsiębiorcami
 • doświadczenie we współpracy międzynarodowej z organizacjami naukowymi i badawczymi

 

II. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

 • Podanie o zatrudnienie na stanowisku adiunkta
 • CV i kwestionariusz naukowy
 • Autoreferat o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku naukowego i dydaktycznego.
 • Wykaz publikacji (z liczbą punktów), zrealizowanych projektów i grantów badawczych, ważnych referatów konferencyjnych, a także innych osiągnięć.
 • Łączna liczba cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji, bez autocytowań oraz indeks H, zgodnie ze standardem Narodowego Centrum Nauki (preferowane źródło: Web of Science lub Publish or Perish)
 • Kopię dyplomu doktora habilitowanego
 • Opinia o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym (w formie recenzji)
 • Program zamierzeń naukowych i badawczych kandydata na przyszłym stanowisku (przedstawić planowane badania do wykorzystania przez IOiZwP „ORGMASZ”
 • Pozostałe dokumenty:
  • oświadczenie stwierdzające, że Instytut będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
  • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
  • oświadczenie o poddaniu się procedurze weryfikacji na dopuszczenie do dokumentów chronionych,
  • oświadczenie o gotowości złożenia deklaracji bezstronności i poufności,
  • oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w konkursie.

 

 III. Proponowane warunki zatrudnienia

 1. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy zgodnie z art. 129 Kp.
 2. Zatrudnienie w IOiZwP „ORGMASZ” jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
 3. Warunki wynagrodzenia obejmują składnik stały z tytułu zatrudnienia na stanowisku pracownika naukowego – zgodnie z ustawą z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ewentualne dodatki zadaniowe i premie z tytułu funkcji pełnionych w zespołach zadaniowych powołanych przez Dyrektora Instytutu zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym.

 

 IV. Oferty na Konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko adiunkta” do dnia 15.09.2016 roku na adres: Instytut Organizacji Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, ul. Żelazna 87, 00-879 Warszawa lub osobiście w Sekretariacie Instytutu – pok. 204, 2 pięto w godz. od 9.00 do 16.00

 

Dla dokumentów przesłanych drogą pocztową za datę wpływu przyjmuje się datę dostarczenia przesyłki do Sekretariatu Instytutu.

Informacje dotyczące konkursu można uzyskać od p. Alicji Stangreciuk-Suraj pod nr tel. 22 654 60 61 wew. 202

 

Zgłoszenia niekompletne, nie spełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

 

Rozstrzygniecie konkursu: 30.09.2016

 

Pozytywny wynik konkursu dla kandydatów nie jest równoznaczny z nawiązaniem z nim stosunku pracy z Instytutem Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” w Warszawie. Ostateczną decyzję podejmie Dyrektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Naukowej.

 

Instytut zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Dokumenty osób nieprzyjętych zostaną zniszczone. 

Uwaga: Instytut nie zapewnia mieszkania

 

 


 

 

DYREKTOR

 

INSTYTUTU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA W PRZEMYŚLE „ORGMASZ”

 

działając na podstawie art. 43 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. nr 96, poz. 618 z późn. zm.) oraz § 10 Statutu

 

ogłasza konkurs na dwa stanowiska pracownika naukowego: Profesora nadzwyczajnego

 

I.  Kandydaci przystępujący do konkursu musza posiadać nieposzlakowaną opinię, wyróżniać się wysokim stopniem etyki zawodowej i zasad moralnych oraz posiadać wymagane kwalifikacje:

 

 • stopień dr hab. w dziedzinie nauk ekonomicznych lub technicznych
 • znaczący dorobek naukowy potwierdzony wysoko punktowanymi publikacjami, także w języku angielskim
 • doświadczenie w działalności dydaktycznej, w tym kierowaniu rozwojem młodych pracowników naukowych (promotorstwo prac doktorskich)
 • doświadczenie w działalności badawczej, w tym na stanowiskach kierowników projektów z odpowiedzialnością za wydatkowanie środków publicznych
 • doświadczenie we współpracy z przedsiębiorcami
 • doświadczenie we współpracy międzynarodowej z organizacjami naukowymi i badawczymi

 

 

II. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

 

 • Podanie o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego
 • CV i kwestionariusz naukowy
 • Autoreferat o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku naukowego i dydaktycznego.
 • Wykaz publikacji (z liczbą punktów), zrealizowanych projektów i grantów badawczych, ważnych referatów konferencyjnych, a także innych osiągnięć.
 • Łączna liczba cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji, bez autocytowań oraz indeks H, zgodnie ze standardem Narodowego Centrum Nauki (preferowane źródło: Web of Science lub Publish or Perish)
 • Kopię dyplomu doktora habilitowanego
 • Opinia o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym (w formie recenzji)
 • Program zamierzeń naukowych i badawczych kandydata na przyszłym stanowisku (przedstawić planowane badania do wykorzystania przez IOiZwP „ORGMASZ”)
 • Pozostałe dokumenty:
  • oświadczenie stwierdzające, że Instytut będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
  • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
  • oświadczenie o poddaniu się procedurze weryfikacji na dopuszczenie do dokumentów chronionych,
  • oświadczenie o gotowości złożenia deklaracji bezstronności i poufności,
  • oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w konkursie.

 

 

 III. Proponowane warunki zatrudnienia

 1. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy zgodnie z art. 129 Kp.
 2. Zatrudnienie w IOiZwP „ORGMASZ” jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
 3. Warunki wynagrodzenia obejmują składnik stały z tytułu zatrudnienia na stanowisku pracownika naukowego – zgodnie z ustawą z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ewentualne dodatki zadaniowe i premie z tytułu funkcji pełnionych w zespołach zadaniowych powołanych przez Dyrektora Instytutu zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym.

 

 

 IV. Oferty na Konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego” do dnia 15.09.2016 roku na adres: Instytut Organizacji Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, ul. Żelazna 87, 00-879 Warszawa lub osobiście w Sekretariacie Instytutu – pok. 204, 2 pięto w godz. od 9.00 do 16.00

 

Dla dokumentów przesłanych drogą pocztową za datę wpływu przyjmuje się datę dostarczenia przesyłki do Sekretariatu Instytutu.

 

Informacje dotyczące konkursu można uzyskać od p. Alicji Stangreciuk-Suraj pod nr tel. 22 654 60 61 wew. 202

 

Zgłoszenia niekompletne, nie spełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

 

Rozstrzygniecie konkursu: 30.09.2016

 

Pozytywny wynik konkursu dla kandydatów nie jest równoznaczny z nawiązaniem z nim stosunku pracy z Instytutem Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” w Warszawie. Ostateczną decyzję podejmie Dyrektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Naukowej.

 

Instytut zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Dokumenty osób nieprzyjętych zostaną zniszczone. 

 

Uwaga: Instytut nie zapewnia mieszkania

 

 

 


 

 

 

Warszawa: Uporządkowanie archiwum zakładowego Instytutu
Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ w Warszawie
Numer ogłoszenia: 91110 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ" , ul. Żelazna 87, 00879 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6546061, 6249265, faks 22 6204360.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://orgmasz.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut badawczy.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Uporządkowanie archiwum zakładowego Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ w Warszawie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres prac: Uporządkowanie zgodnie z zasadami dokumentów archiwalnych kategorii A i B, a także innych dokumentów (przedmiar całości ok. 200-250
m.b.). Przekazanie dokumentów archiwalnych do Archiwum Akt Nowych. Brakowanie dokumentów. Oferty powinny zawierać stawki w odniesieniu do porządkowania/brakowania 1 m.b. dokumentów archiwalnych z podziałem na kategorie oraz termin realizacji zlecenia..
II.1.5)
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.99.51.006.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 04.05.2016.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
        Posiadanie kwalifikacji i uprawnień w zakresie obejmującym zapytanie.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Minimum dwuletnie doświadczenie w porządkowaniu archiwów instytucji publicznych lub firm. Doświadczenie w przekazywaniu dokumentów do Archiwum Akt Nowych.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; 
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://orgmasz.pl/ogloszenia.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, ul. Żelazna 87, 00897 Warszawa, piętro II, pokój 203.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.04.2016 godzina 10:00, miejsce: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, ul. Żelazna 87, 00897 Warszawa, piętro II, pokój 203 lub elektronicznie Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Do Pobrania: Treść ogłoszenia, zakres prac, warunki zamówienia.