Kontakt telefoniczny
22 100 14 63

O instytucie – Historia – Początki

Od roku 1997 „ORGMASZ” uczestniczył w ramach Krajowej Sieci Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw we wdrażaniu szeregu instrumentów wsparcia dla sektora MŚP.

Pracownicy oraz współpracownicy Instytutu partycypowali w opracowywaniu i wdrażaniu instrumentów wsparcia dla MŚP, w tym w tworzeniu i zarządzaniu ogólnopolską siecią ośrodków wspierających nowopowstające przedsiębiorstwa, m.in. w ramach programów przedakcesyjnych (PHARE STEP I/STEP II [Support To Enterpreneurship In Poland] 1996 – 2000. Spójność Społeczno – Gospodarcza 2000 – 2004) i programów współfinansowanych
z funduszy strukturalnych perspektywy 2004 – 2006: SPO – WKP oraz ZPORR, ze szczególnym uwzględnieniem specjalnie dedykowanych działań adresowanych do tzw. „prestarterów” i „start-up-ów” – mianowicie Działań 2.5 i 3.4 ZPORR.

W procesie kształcenia kadr naukowych i menedżerskich Instytut „ORGMASZ” prowadził szereg zajęć, m.in. Zarządzanie bezpieczeństwem publicznymMenedżer i audytor jakości
w przedsiębiorstwie
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i audyt bezpieczeństwa
w przedsiębiorstwie, 
a także seminaria naukowe: Seminarium Współczesne Kierunki Rozwoju Nauki o Zarządzaniu oraz Seminarium Rozwoju Teorii i Praktyki Nauk
o Zarządzaniu
.

Od końca lat 90-tych jednym z obszarów działania Instytutu „ORGMASZ” było doradztwo, promocja oraz kształcenie kadr w zakresie systemów zarządzania w przedsiębiorstwach (zgodne m.in. z normami PN-EN ISO 9001:2001, PN-EN ISO 14001, PN-N 18001)
i laboratoriach, zgodnie z normami międzynarodowymi i europejskimi.

Instytut prowadził  „Ogólnopolski Rejestr Certyfikatów” systemów zarządzania zgodnych  z normami ISO 9000, ISO 14001, PN-N-18001, HACCP itp. jak również „Ogólnopolską bazę jednostek badawczo – rozwojowych”.

Nadane stopnie naukowe:

W latach 1989 – 2010 zostało nadanych 129 stopni doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.

W latach 1995 – 2007 zostały nadane 37 stopnie doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.

Przeprowadzono 12 postępowań w sprawie nadania tytułu naukowego profesora i Decyzją Rady Naukowej Instytut wystąpił z wnioskiem o nadanie tytułu profesor do Centralnej Komisji. Dwanaście wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie i decyzją Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zostały nadane tytuły naukowe profesora nauk ekonomicznych.

Odznaczenia i wyróżnienia:

 • Wręczenie Medalu im. Profesora Tadeusza Kotarbińskiego Instytutowi „ORGMASZ” – 2005 r.,
 • Odznaczenia państwowe dla pracowników Instytutu „ORGMASZ” nadane z okazji jubileuszu Instytutu w 2003 r.,
 • Doctor Honoris Causa Wschodnioukraińskiego Narodowego Uniwersytetu
  w Ługańsku – 2003 r.,
 • Tytularny Członek European Academy of Arts, Sciences and Humanities – 2002 r.,
 • Odznaczenia państwowe dla pracowników „ORGMASZ-u” nadane w 1999 r.,
 • Nasi pracownicy uhonorowani w V Edycji Polskiej Nagrody Jakości – 1999 r.,
 • Polska Indywidualna Nagroda Jakości im. prof. Edwarda Kindlarskiego – Przyznana w IV edycji Konkursu Polska Nagroda Jakości – 1998 r.,
 • Polska Honorowa Nagroda Jakości – Przyznana w IV edycji Konkursu Polska Nagroda Jakości – 1998 r.
 • Za swoją ofertę dydaktyczno – naukową Instytut „ORGMASZ”, otrzymał podczas Dni Nauki i Technologii Polska – Wschód – nagrodę CERTIFICATE–  Institute Organization and Management In Industry „ORGMASZ” –  FORUM AWARD for Special involvement and Particularly valuable presentations especially In the area of the knowledge management.

Realizowane projekty:

 • „Wykorzystanie metody QFD  do oceny modułu kontroli dostępu zdarzeń związanych
  z bezpieczeństwem oraz koniecznymi powiadomieniami.”

Opracowanie przygotowane przez zespół w składzie:

dr inż. Dorota Wolak

prof. dr hab. Inż. Krzysztof Santarek

prof. nzw. dr hab. Inż. Wojciech Werpachowski

Projekt „Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa” powstał dzięki dofinansowaniu
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

 • Wykorzystanie metody QFD  do zbierania i przetwarzania informacji z badań modułu kontroli dostępu dla zdarzeń związanych z bezpieczeństwem bądź koniecznymi powiadomieniami.”

Opracowanie przygotowane przez zespół w składzie:

dr inż. Dorota Wolak

prof. dr hab. Inż. Krzysztof Santarek

prof. nzw. dr hab. Inż. Wojciech Werpachowski

 • Staże pracowników w mazowieckich jednostkach naukowych” w okresie listopad 2012 – luty 2014
 • Pracownik 50+ Przełamywanie barier na rynku pracy” w okresie marzec 2010 – luty 2011
 • Patronaty IOiZwP „ORGMASZ”
 • Optymalizacja zużycia energii i kosztów działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego, MultiTrain Sp. z o.o. – 22 stycznia 2015 r., Warszawa;
 • I Europejski Kongres Jakość – 23 marca 2015 r., Warszawa – organizator Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania oraz Instytut Inżynierii produkcji;
 • I Ogólnopolska Konferencja Menadżerów Jakości, Produkcji i Logistyki – 18-19 maja 2015 r., Łódź ;
 • II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Innowacje i przedsiębiorczość. Teoria i praktyka” Wyższa Szkoła Biznesu – 21-22 maja 2015 r., Dąbrowa Górnicza;
 • V Międzynarodową Konferencję Naukową MODELE FUNKCJONOWANIA WSPÓŁCZESNEGO BIZNESU – teoria i praktyka – 25 listopada 2015 r.;
 • I Ogólnopolska Konferencja Menedżerów Produkcji i logistyki, 18-19 maja 2015 r., Łódź – organizator Langas Group I;
 • Konferencja naukowa „Perspektywy rozwoju zarządzania procesowego” – 22 maja 2015 , Warszawa – organizator Wydział Zarządzania i Finansów Wyższej szkoły Zarządzania i Finansów;
 • Konferencja „ERP i CRM w polskich przedsiębiorstwach” – 28 września 2015 r. Warszawa, – organizator Polski Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.;
 • Konferencja „IT w przemyśle” – 27 października 2015r., Katowice – organizator Multiexpo Sp. z  o.