Kontakt telefoniczny
22 100 14 63

Numery Czasopisma

Spis treści  6/2017

 1. Weronika Toszewska-Czerniej, Creating Value through Knowledge Value Matrix, str. 5-17
 2. Dorota Pekasiewicz, Zastosowanie statystyk ekstremalnych w konstrukcji kart kontrolnych, str. 18-31
 3. Dorota Wolak, Idea gospodarki o obiegu zamkniętym na przykładzie elektro-sprzętu, str. 32-46
 4. Edyta Gwarda- Gruszczyńska, Bogusława Dobrowolska, KETs Diffusion and its Influence on Companies’ Innovativeness and Competitiveness, str. 47-57
 5. Patrycja Chodnicka- Jaworska, Determinanty credit ratingów instytucji ubezpieczeniowych, str. 58-69
 6. Iwona Mendryk, Preferowany wiek przechodzenia na emeryturę jako przesłanka zarządzania wiekiem, str. 70-81
 7. Katarzyna Caban-Piaskowska, Anna Miarka, Elżbieta Roszko-Wójtowicz, Społeczny wymiar innowacji – projektowanie produktu rehabilitacyjnego, str. 82-96
 8. Jadwiga Zaród, Analiza statystyczno- ekonometryczna rynku pracy województwa zachodniopomorskiego, str. 97-108
 9. Bogna Kaźmierska-Jóźwiak, Reakcja rynku kapitałowego na inicjowanie dywidend na rynku polskim, str. 109-118
 10. Konrad Niziołek, Postrzeganie zagrożeń zawodowych przez pracowników – badania empiryczne, str. 119-130
 11. Renata Lisowska, Inteligentne specjalizacje regionu a aktywność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw, 131-147
 12. Teresa H. Bednarczyk, Anna Szymańska, Agata Szkutnik, Zarządzanie produktami grupowych ubezpieczeń życiowych na przykładzie Generali Życie TU S.A, str. 148-164
 13. Adam Górny, Ocena wielkości obciążeń powodowanych wypadkami przy pracy w przemyśle, w latach 2010 – 2015, 165-181
 14. Anna Celczyńska, Profil działalności agenta ubezpieczenioweg, 182-196
 15. Małgorzata Jeziorska, Różnicowanie ceny za świadczenie ochrony ubezpieczeniowej ze względu na płeć a wycena ryzyka w ubezpieczeniach działu I, str. 197-210
 16. Dorota Starzyńska, Działalność inwestycyjna przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych działających w sektorze MSP w Polsce, str. 211-222

 Spis treści  7/2017

 1. Paweł Kuźbik, Przywództwo wśród metodyk zwinnych, str. 3-11
 2. Marek Ćwiklicki, Charakterystyka design thinking przez pryzmat jego instrumentarium, str. 12-21
 3. Marek Szarucki, Współczesne trendy badawcze w zarządzaniu projektami, str. 22-31
 4. Malwina Zamojska- Król, Kulturowy model zachowań Polaków względem czasu w środowisku biznesowym, str. 32- 48
 5. Anna Starosta, Postrzeganie odporności w kontekście zarządzania projektami, str. 49-58
 6. Angelika Wodecka- Hyjek, Konceptualizacja przedsiębiorczości w sektorze publicznym- przegląd wybranych podejść, str. 59-68
 7. Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski, Downsizing w praktyce przedsiębiorstwa wytwórczego. Negatywna strategia czy zwrot ku elastyczności, str. 69-80
 8. Olaf Flak, Wykorzystanie układu wielkości organizacyjnych do pomiaru aktywności menedżera, str. 81-92
 9. Tomasz Zimmer, Wykorzystanie testów osobowości w procesie rekrutacji i selekcji pracowników na przykładzie Facet 5, str. 93-104
 10. Michał Balicki, Tomasz Rojek, Struktury sieciowe i klastrowe jako stymulant rozwoju regionalnego, str. 105-116.

 Spis treści  8/2017

 1. Marek Lisiński, Problemy badawcze i metody ich rozwiązywania w naukach o zarządzaniu, str. 3-20
 2. Sławomir Wawak, Pojęcie jakości projektu, str. 21-31
 3. Marek Krasiński, System Kaizen jako narzędzie rozwoju potencjału społecznego w organizacjach, str. 32-40
 4. Joanna M. Moczydłowska, Wyzwania psychologiczne w procesie zarzdzania jednostką ochrony zdrowia w ocenie kadry kierowniczej, str. 41-50
 5. Monika Nawrocka, Modelowanie decyzyjne w sektorach branży IT, str. 51-68
 6. Jacek Grzywacz, Ewa Jagodzińska- Komar, Fundusz venture capital a rozwój startupów w Polsce, str. 69-78
 7. Małgorzata Tyrańska, Błędy w ocenie kompetencji kadry menedżerskiej, str. 79-93
 8. Henryk Wojtaszek, Ocena innowacyjnosci wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego przetwórstwa szkła X, str. 94-104
 9. Joanna Sadłowska- Wrzesińska, Żaneta Nejman, Patryk Krupa, Szkolenia w roli pozapłacowego czynnika motyuwacji pracowniczej, str. 105-113
 10. Dobrochna Sztajerska, Narzędzie pomiaru dojrzałosci zarządzania bezpieczeństwem żywności, str. 114-135.

 Spis treści  9/2017

 1. Renata Brajer- Marczak, Czynniki zwiększania dojrzałości procesowej organizacji, str. 3-12
 2. Paweł Bartkowiak, Identyfikacja składowych procesu współkreowania wartości dla klienta, str. 13-23
 3. Aleksandra Januszkiewicz, Bariery w stosowaniu ewaluacji procesów unijnych ralizowanych przez organizacje pozarządowe w Polsce, str. 24-31
 4. Judyta Kabus, External Stakeholders in Higher Education Governance, str. 32-41
 5. Alicja Łaska- Formejster, Zarządzanie komunikacją w medycynie- nowoczesne formy, technologia i strategie marketingowe, str. 42-54
 6. Joanna Radomska, Charakterystyka strategii organizacji działających w brańzy kreatywnej, str. 55-62
 7. Mateusz Tomanek, Robert Karaszewski, Strategiczna karta wyników na przykładzie organizacji sportowych, str. 63-74
 8. Paweł Wyrozębski, Ewa Pączek, Uczestnicy organizacji projektowej- ujęcie empiryczne, str. 75-91
 9. Agnieszka Grzybowska, Agnieszka Ertman, Innowacje w sektorach kreatywnych i sektorze przemysłowym, str. 92-105
 10. Seweryn Spałek, Zarządzanie projektami  w erze przemysłu 4.0, str. 106-112

 Spis treści  10/2017

 1. Mateusz Juchniewicz, Model doskonalena w zarządzaniu projektami- klasyfikacja koncepcji, str. 3-14
 2. Marzena Syper- Jędrzejak, Corporate wellness sposobem na tworzenie kultury zdrowia w organizacji, str. 15-26
 3. Mariusz Pudło, Kamila Francik, Cyfryzacja przedsiębiorstw sektora MSP w dążeniu do organizacji horyzontalnej, str. 27-38
 4. Magdalena Gorzelany- Dziadkowiec, Wielopoziomowy model przedsiębiorczości wewenętrznej w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, str. 39-49
 5. Jarosław Wenancjusz- Przybytniowski, Knowlegde Growth Factor- quality Insurance Services Provided Using the Method Servqual, str. 50-66
 6. Wojciech Wyrzykowski, Grażyna Browarczyk- Matusiak, Ocena struktury, analiza konsekwencji i skali oszustw podarkowych w Polsce w latach 2010-2015, str. 67-78
 7. Kinga Ewa- Bednarzewska, Uwarunkowania partnerstwa miasta ze środowiskiem naukowo- biznesowym, str. 79-88
 8. Agnieszka Izabela- Baruk, Prosument i oferent jako patnerzy marketingowi, str. 89- 96
 9. Kazimierz Nagody- Mrozowicz, Efektywność zachowań a poziom kompetencji społecznych w świetle badań, str. 97-106
 10. Paweł Modrzyński, Aktywność patentowa polskich uczelni, str. 107-123
 11. Magdalena Gicala, Jolanta Sagan, Kształtowanie strategicznego planu przedsiębiorstwa budowlanego- studium przypadku, str. 124-139
 12. Diana Mietlicka, Analiza innowacyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce, str. 140-155
 13. Paweł Soroka, Potencjał ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego po zerwaniu współpracy z Rosją, str. 156-166.