Kontakt telefoniczny
22 100 14 63

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta

Dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” w Warszawie
ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta
I. Wymagania formalne:
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz.736) oraz w statucie Instytutu,
a mianowicie:
1. posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych;
2. posiada dobrą znajomość języka angielskiego (innego języka obcego);
3. posiada nieposzlakowaną opinię;
4. nie była skazana za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
5. korzysta z pełni praw publicznych;
6. posiada predyspozycje do pracy naukowej i badawczej;
7. posiada doświadczenie w zakresie nauk ekonomicznych, w tym: w realizacji projektów i
prowadzeniu wieloprzekrojowych analiz z wykorzystaniem jakościowych i ilościowych metod
badawczych;
8. posiada znajomość zasad projektowania, budowy i realizacji badań naukowych z
wykorzystaniem metod ekonometrycznych;
9. posiada dorobek naukowy w dziedzinie określonej w ogłoszeniu.
II. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:
1. List motywacyjny.
2. Życiorys naukowy i zawodowy wraz z danymi kontaktowymi.
3. Odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora.
4. Spis publikacji i osiągnięć w działalności naukowo-badawczej.
5. Kopie 3 wybranych najważniejszych publikacji.
6. Inne materiały lub informacje mogące mieć znaczenie w konkursie.
7. Oświadczenia jak pkt. 4.
8. Oświadczenie o spełnieniu wymagań formalnych w konkursie.
III. Miejsce i termin składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ w
Warszawie, przy ul. Żelaznej 87 w Warszawie, w pok. 504, V p., w godz. 9:00-15:00, lub drogą
elektroniczną na adres: instytut@orgmasz.pl, do dnia 21 stycznia 2019 r.
IV. Prosimy o następujące oświadczenia:
1. Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Organizacji i Zarządzania
w Przemyśle ORGMASZ dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” albo oświadczenia
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Organizacji i Zarządzania
w Przemyśle ORGMASZ dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji i
przyszłych procesów rekrutacji”
2. Oświadczenie:
* Oświadczam, iż zostałem/am poinformowana/y że:
Administrator danych i kontakt do niego: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle
ORGMASZ , ul. Żelazna 87, 00-879, Warszawa; e-mail: instytut@orgmasz.pl, tel: 22 100 45 28
* Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy.
* Podstawa prawna: Art. 221 ust. 1 i 4 ustawy Kodeks Pracy i przepisów wykonawczych do tej
ustawy w zakresie określonym w tych aktach prawnych, na podstawie wyrażonej zgody w
pozostałym zakresie.
* Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko
pracy.
* Kandydat posiada prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
* Kandydat ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
* Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji; nie jest stosowane profilowanie.
Podanie przez Kandydata danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w
procesie rekrutacyjnym.
Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” zastrzega sobie prawo do skontaktowania
się z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” realizuje politykę równych szans
w zatrudnieniu.
V. Informacje dodatkowe
Postępowanie konkursowe przeprowadza komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Instytutu.
Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne komisja przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 5 lutego 2019 r. Kwalifikacje wyłonionego przez komisję
konkursową kandydata opiniuje Rada Naukowa Instytutu. Zatrudnienie na przedmiotowym
stanowisku nastąpi w terminie uzgodnionym przez Strony. O wyniku konkursu kandydaci zostaną
powiadomieni drogą elektroniczną lub listową na adres podany w dokumentacji przedłożonej
do konkursu.
Instytut zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata.