Kontakt telefoniczny
22 100 14 63

Konkurs na stanowisko pracownika badawczo-technicznego – głównego specjalisty badawczo-technicznego

Dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ
w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko pracownika badawczo-technicznego – głównego specjalisty badawczo-technicznego
1. Wymagania wobec kandydatów:

 tytuł magistra;

 mile widziane doświadczenie w realizacji analiz, opinii i ekspertyz wykonywanych na zlecenie sądów, prokurator, policji i innych podmiotów zewnętrznych oraz projektów krajowych i międzynarodowych w tym udział w realizacji projektów i przetwarzaniu ich wyników do zastosowania w praktyce;

 mile widziane doświadczenie w zakresie upowszechniania wyników badań, w tym w formie komunikatów, materiałów informacyjnych itp.;

 mile widziane doświadczenie w komunikacji i promocji. Kandydaci przystępujący do konkursu muszą posiadać nieposzlakowaną opinię, wyróżniać się wysokim stopniem zasad moralnych oraz spełniać wyżej opisane wymagania.

2. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o składanie:

 listu motywacyjnego;

 życiorysu uwzględniającego informację o dorobku analitycznym, projektowym i organizacyjnym;

 kopii dyplomu szkoły wyższej;

 oświadczenia o znajomości języka/języków obcych;

3. Prosimy o następujące oświadczenia:

1. Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” albo oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji i przyszłych procesów rekrutacji”

2. Oświadczenie: Oświadczam, iż zostałem/am poinformowana/y że:

 Administrator danych to: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, ul. Żelazna 87, 00-879, Warszawa.

 Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy.

 Podstawa prawna: Art. 221 ust. 1 i 4 ustawy Kodeks Pracy i przepisów wykonawczych do tej ustawy w zakresie określonym w tych aktach prawnych, na podstawie wyrażonej zgody w pozostałym zakresie.

 Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy.

 Kandydat posiada prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 Kandydat ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie jest stosowane profilowanie. Podanie przez Kandydata danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

3. Oświadczenie, że Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ będzie podstawowym miejscem pracy (w rozumieniu art. 2 pkt 33 Ustawy – prawo o szkolnictwie wyższym), w przypadku wygrania konkursu. 4. Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu i zatrudnienia w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, pracownik wyrazi zgodę na zaliczenie do liczby osób, którą uwzględni się jako kryterium przy przyznawaniu środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego Instytutu na dany rok kalendarzowy.

Oferty na Konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy składać do dnia 15 marca 2019 roku do godziny 15:00 na adres: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, ul. Żelazna 87, 00-879 Warszawa, osobiście w sekretariacie lub drogą elektroniczną na adres: instytut@orgmasz.pl

Komisja Konkursowa będzie oceniała złożone dokumenty pod względem formalnym i przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami spełniającymi stawiane wymagania w dniach od 22 do 31 marca br.