Historia

Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ powstał 22 sierpnia 1953 r. jako Instytut Organizacji Przemysłu Maszynowego podległy ówczesnemu Ministerstwu Przemysłu Maszynowego. Dzisiejszą nazwę Instytut otrzymał w 1993 roku na mocy zarządzenia ówczesnego Ministra Przemysłu i Handlu
           Organem nadzorującym Instytut jest Ministerstwo Energii.
Od początku swej działalności Instytut prowadzi działalność na wielu polach naukowo – badawczych, edukacyjnych, konsultingowych oraz usługowych.Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” prowadzi prace badawcze i wdrożeniowe na rzecz polskiej gospodarki od 1953 r. Od roku 1997 „ORGMASZ” uczestniczy w ramach Krajowej Sieci Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw we wdrażaniu szeregu instrumentów wsparcia dla sektora MŚP. Instytut jest zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Konsultantów w Brukseli (DGIA - CCR nr POL – 19105), posiada certyfikat jakości usług doradczych i szkoleniowych zgodnie ze standardami KSU wystawiony przez Ministra Gospodarki i Pracy, uzyskał akredytację w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Pracownicy oraz współpracownicy Instytutu posiadają doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu instrumentów wsparcia dla MŚP, w tym w tworzeniu i zarządzaniu ogólnopolską siecią ośrodków wspierających nowopowstające przedsiębiorstwa, m.in. w ramach programów przedakcesyjnych (PHARE STEP I/STEP II [Support To Enterpreneurship In Poland] 1996 – 2000. Spójność Społeczno – Gospodarcza 2000 – 2004) i programów współfinansowanych z funduszy strukturalnych perspektywy 2004 – 2006: SPO – WKP oraz ZPORR, ze szczególnym uwzględnieniem specjalnie dedykowanych działań adresowanych do tzw. „prestarterów” i „start-up-ów” – mianowicie Działań 2.5 i 3.4 ZPORR.

W procesie kształcenia kadr naukowych i menedżerskich Instytut „ORGMASZ” prowadzi szereg zajęć, m.in. Zarządzanie bezpieczeństwem publicznymMenedżer i audytor jakości w przedsiębiorstwieZarządzanie bezpieczeństwem informacji i audyt bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie, a także seminaria naukowe: Seminarium Współczesne Kierunki Rozwoju Nauki o Zarządzaniu oraz Seminarium Rozwoju Teorii i Praktyki Nauk o Zarządzaniu.

Od końca lat 90-tych jednym z obszarów działania Instytutu „ORGMASZ” jest doradztwo, promocja oraz kształcenie kadr w zakresie systemów zarządzania w przedsiębiorstwach (zgodne m.in. z normami PN-EN ISO 9001:2001, PN-EN ISO 14001, PN-N 18001) i laboratoriach, zgodnie      z normami międzynarodowymi i europejskimi.

Instytut prowadzi także działalność wydawniczą. W ramach wydawnictwa „ORGMASZ” opublikował kilkadziesiąt książek (monografie, podręczniki z zakresu organizacji i zarządzania). Instytut jest wydawcą miesięcznika „Ekonomika i Organizacji Przedsiębiorstwa”.

Instytut prowadzi „Ogólnopolski Rejestr Certyfikatów” systemów zarządzania zgodnych  z normami ISO 9000, ISO 14001, PN-N-18001, HACCP itp. jak również „Ogólnopolską bazę jednostek badawczo – rozwojowych”.

Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ prowadzi również działalność  w obszarze konsultingowym. Na potrzeby sądów, prokuratur, organów ścigania oraz stron postępowania, Centrum Ekspertyz i Opinii Sądowych opracowuje opinie i ekspertyzy z wielu obszarów działalności gospodarczej.

Realizujemy kompleksową obsługę projektów unijnych w zakresie zarządzania, promocji i rozliczeń – m.in. „Obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powypadkowych poprzez rozwój Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Rykach” zwanego „Projekt SOR Ryki” (POLiŚ) oraz „Pracownik 50+. Przełamywanie barier na rynku pracy” (POKL).

Za swoją ofertę dydaktyczno – naukową Instytut „ORGMASZ”, otrzymał podczas Dni Nauki i Technologii Polska – Wschód – nagrodę – CERTIFICATE -  Institute Organization and Management In Industry „ORGMASZ” -  FORUM AWARD for Special involvement and Particularly valuable presentations especially In the area of the knowledge management.

 

Od 1953 roku Dyrektorami Instytutu byli:

mgr Janusz Dziarkowski – 1953 – 1956

mgr inż. Grzegorz Halak – 1956 – 1965

mgr inż. Ryszard Cendrowicz – 1965 – 1966

mgr inż. Zbigniew Międzychocki – 1966 – 1968

prof. dr hab. Władysław Radzikowski – 1968 – 1071

mgr inż. Jan Kramarczuk – 1971 – 1976

dr Edward Jarosz – 1976 – 1980

doc. dr hab. inż. Antoni Leśniak – 1981 – 1985

doc. dr inż. Tadeusz Wodzyński – 1985 – 1989

prof. dr inż. Wiesław Grudzewski – 1989 – 1996

dr inż. Ryszard Wieczorkowski – 1996 – 2006

prof. nazw. dr hab. Grzegorz Górski – 2006 – 2008

dr Leszek Buller – 2008 – 2010 (Kierownik Instytutu p.o.)

dr inż. Witold Witowski – 2010 - 09.2014

mgr Edyta Wasilewska – 09.2014 - 02.2015  (Kierownik Instytutu p.o.)

dr Paweł Dec - 02.2015 r. - 09.2017 r. 

mgr Piotr Skociński - 09.2017 r. - obecnie