Wybór ewaluatora

Wybór instytucji przeprowadzającej ewaluację projektu jest analogiczny i kieruje się tymi samymi zasadami jak w przypadku wyboru instytucji audytowej, opisanej w zakładce Audyt projektów/ Wybór instytucji audytowej.

Zastosowanie mają te same kryteria stosowane w zależności od charakteru gospodarczego podmiotu zamawiającego usługę ewaluacji oraz od wartości usługi ewaluacji oszacowanej w szczegółowym budżecie wniosku o dofinansowanie.

Jedyną różnicą w stosunku do zamówienia usługi audytu jest konieczność zastosowania innego kodu ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) określającego tą usługę. W przypadku ewaluacji właściwym kodem CPV jest 73110000-6 – Usługi badawcze.