Kontakt telefoniczny
22 100 14 63

Ewaluacja projektu

Instytut oferuje usługi z zakresu przeprowadzania ewaluacji projektów finansowanych zarówno ze środków zewnętrznych (unijnych, krajowych, międzynarodowych), jak i wewnętrznych. W ramach ewaluacji projektów unijnych i finansowanych z innych źródeł są świadczone usługi z zakresu oceny ich wartości przy wykorzystaniu dobranych i zdefiniowanych kryteriów, ukierunkowanych na zwiększenie efektywności, poprawę, rozwój czy też zintensyfikowanie oddziaływania i odbioru ich efektów.

Ewaluacja projektów obejmuje przede wszystkim:

  • zbieranie i analiza danych kluczowych z punku widzenia wartości projektu,
  • diagnoza potrzeb oraz i oczekiwań danej grupy docelowej,
  • ocenę efektywności i trwałości projektu,
  • analizę zgodności projektu z założonymi celami,
  • analizę porównawczą rezultatów projektu z przyjętymi zamierzeniami,
  • usprawnienie procesu zarządzania projektem.

Ewaluacja można przeprowadzić:

  • ex-ante – przed realizacją i wdrażaniem danego projektu),
  • mid-term /on-going – ewaluacja bieżąca (czyli podczas realizacji danego projektu, najczęściej w połowie jego wdrażania; tak zwana pierwsza ocena jakości i realizacji projektu),
  • ex-post – po zakończeniu realizacji danego projektu.