Audyt i ewaluacja projektu

Oferujemy usługi z  zakresu przeprowadzania audytów i ewaluacji projektów finansowanych zarówno ze środków zewnętrznych (unijnych, krajowych, międzynarodowych), jak i wewnętrznych. Zapewniamy kompleksową i bezstronną realizację usługi audytu.

W ramach ewaluacji projektów unijnych i finansowanych z innych źródeł świadczymy usługi z zakresu oceny ich wartości przy wykorzystaniu dobranych i zdefiniowanych kryteriów, ukierunkowanych na zwiększenie efektywności, poprawę, rozwój czy też zintensyfikowanie oddziaływania i odbioru ich efektów.

 

 

Głównym celem audytu jest potwierdzenie realizacji projektu przez jego Beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie, z wnioskiem o dofinansowanie, a także ze składanymi cyklicznie wnioskami o płatność
Stąd też audyt projektu obejmuje przede wszystkim:

- weryfikację realizacji projektu pod kątem zgodności z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie;
- weryfikację realizacji projektu w zgodzie z wytycznymi i przepisami prawa;
- weryfikację czytelnej ścieżki audytu w zakresie finansowo-księgowym;
- weryfikację procedur kontroli wewnętrznej zapewniającej prawidłową realizację projektu; 
- weryfikację rzetelności i wiarygodności dokumentów zarówno merytorycznych jak i finansowo-księgowych;
- weryfikację wydzielonej na potrzeby projektu ewidencji księgowej;
- weryfikację kwalifikowalności poniesionych wydatków, w tym sposobu ich dokumentowania;
- weryfikację przeprowadzonych postępowań na dostawę towarów i usług w ramach projektu;
- weryfikację wiarygodności przedkładanych wniosków o płatność pod kątem finansowym, merytorycznym i rzeczowym; 
- weryfikację sposobu przetwarzania danych osobowych i procedur z tym związanych;
- weryfikację sposobu archiwizacji dokumentacji projektowej i procedur z tym związanych;
- weryfikację sposobu informacji i promocji, pod kątem zapisów wytycznych w tym zakresie.

 

W procesie ewaluacji  projektów dokonujemy analizy i badania potrzeb beneficjentów, określamy główne kierunki i cele działań w ramach projektów. Duży nacisk jest ponadto kładziony na identyfikację występujących i mogących pojawić się w przyszłości problemów.
Dokonywana jest ocena stopnia zgodności z przyjętymi wcześniej i ustalonymi założeniami. 

Ewaluacja projektów obejmuje przede wszystkim:

- zbieranie i analiza danych kluczowych z punku widzenia wartości projektu,

- diagnoza potrzeb oraz i oczekiwań danej grupy docelowaej,

- ocenę efektywności i trwałości  projektu,

- analizę zgodności projektu z założonymi celami,

- analizę porównawczą rezultatów projektu z przyjętymi zamierzeniami,

- usprawnienie procesu zarządzania projektem.

 

Ewaluację można przeprowadzić:

  •           ex-ante (czyli przed realizacją  i wdrażaniem danego projektu)
  •        mid-term/on-going/ewaluacja bieżąca (czyli podczas realizacji danego projektu, najczęściej w połowie jego wdrażania; tak zwana pierwsza ocena jakości i realizacji projektu)
  •  ex-post (czyli po zakończeniu realizacji danego projektu; określa długotrwałe efekty projektu, jest cennym źródłem informacji przy planowanych kolejnych projektach). 

 

 

Kontakt:

tel. (22) 654-60-61 w. 264

e-mail: instytut@orgmasz.pl