Kontakt telefoniczny
22 100 14 63

Dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ w Warszawie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta

Dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ w Warszawie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta

I. Wymagania formalne:
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 30 kwietnia
2010 r. o instytutach badawczych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz.736) oraz w statucie Instytutu, a
mianowicie:
1. posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny uzyskany na kierunkach prowadzonych w
dziedzinie nauk ekonomicznych. W przypadku obcokrajowców ubiegających się o
zatrudnienie na stanowisko asystenta, których dyplom ukończenia studiów wyższych lub tytuł
zawodowy nie może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i
tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej, wymagane jest przedłożenie
nostryfikowanego dyplomu potwierdzającego wykształcenie;
2. posiada dobrą znajomość języka angielskiego (innego języka obcego);
3. posiada nieposzlakowaną opinię;
4. nie była skazana za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
5. korzysta z pełni praw publicznych;
6. posiada predyspozycje do pracy naukowej i badawczej;
7. posiada doświadczenie w zakresie nauk ekonomicznych, w tym: w realizacji projektów i
prowadzeniu wieloprzekrojowych analiz z wykorzystaniem jakościowych i ilościowych metod
badawczych.

II. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:
1. List motywacyjny.
2. Życiorys naukowy i zawodowy wraz z danymi kontaktowymi.
3. Odpis dyplomu uzyskania tytułu magistra.
4. Spis publikacji i osiągnięć w działalności naukowo-badawczej.
5. Inne materiały lub informacje mogące mieć znaczenie w konkursie.
6. Oświadczenia jak pkt. 4.
7. Oświadczenie o spełnieniu wymagań formalnych w konkursie.
3. Miejsce i termin składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ
w Warszawie, przy ul. Żelaznej 87 w Warszawie, w pok. 504, V p., w godz. 9:00-15:00, lub drogą
elektroniczną na adres: instytut@orgmasz.pl, do dnia 11 lutego 2019 r.
4. Prosimy o następujące oświadczenia:
1. Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Organizacji i Zarządzania
w Przemyśle ORGMASZ dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” albo oświadczenia
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Organizacji i Zarządzania
w Przemyśle ORGMASZ dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji i
przyszłych procesów rekrutacji”
2. Oświadczenie:
Oświadczam, iż zostałem/am poinformowana/y że:
 Administrator danych i kontakt do niego: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle
ORGMASZ , ul. Żelazna 87, 00-879, Warszawa; e-mail: instytut@orgmasz.pl, tel: 22 100 45 28
 Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy.
 Podstawa prawna: Art. 221
ust. 1 i 4 ustawy Kodeks Pracy i przepisów wykonawczych do tej ustawy w zakresie określonym w tych aktach prawnych, na podstawie wyrażonej zgody
w pozostałym zakresie.
 Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko
pracy.
 Kandydat posiada prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
 Kandydat ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji; nie jest stosowane profilowanie.

III. Oświadczenie, że Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ będzie
podstawowym miejscem pracy (w rozumieniu art. 2 pkt 33 Ustawy – prawo o szkolnictwie wyższym),
w przypadku wygrania konkursu.
Podanie przez Kandydata danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału
w procesie rekrutacyjnym. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ zastrzega sobie
prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani
telefonicznie.
Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ realizuje politykę równych szans
w zatrudnieniu.

IV. Informacje dodatkowe
Postępowanie konkursowe przeprowadza komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Instytutu.
Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne komisja przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28 lutego 2019 r. Kwalifikacje wyłonionego przez komisję
konkursową kandydata opiniuje Rada Naukowa Instytutu. Zatrudnienie na przedmiotowym
stanowisku nastąpi w terminie uzgodnionym przez Strony. O wyniku konkursu kandydaci zostaną
powiadomieni drogą elektroniczną lub listową na adres podany w dokumentacji przedłożonej
do konkursu.
Instytut zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata.